- Διαφήμιση -

Αττική: Σοβαρές παρατυπίες στις σχολικές εκδρομές — Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΕΑΔ

Σχο­λι­κές εκδρο­μές χωρίς την απα­ραί­τη­τη έγγρα­φη ενη­μέ­ρω­ση των γονέ­ων, υπε­ρά­ριθ­μοι συνο­δοί καθη­γη­τές χωρίς ειδι­κή αιτιο­λο­γία και ελλι­πής λήψη οικο­νο­μι­κών προ­σφο­ρών: Αυτά εντό­πι­σε μετα­ξύ άλλων ο έλεγ­χος της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας με αντι­κεί­με­νο τη νομι­μό­τη­τα της δια­δι­κα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σης σχο­λι­κών εκδρο­μών στο σύνο­λο των σχο­λεί­ων της Αττικής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων