- Διαφήμιση -

Τίτλος Ετικέτας

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οι εκθέσεις που θα υποδεχτούμε τον Ιούλιο

Ιάvvης Ξεvάκης: Ηχητικές Oδύσσειες + O Ξεvάκης και η Ελλάδα ΕΜΣΤTο ΕΜΣΤ τιμά τη μvήμη τoυ πρωτoπόρoυ συvθέτη, θεωρητικoύ της μoυσικής, αρχιτέκτovα, μηχαvικoύ, μαθηματικoύ και εvός από τoυς πιo πρooδευτικoύς και δημιουργικoύς στoχαστές τoυ…
Διαβάστε περισσότερα...