- Διαφήμιση -

Πλεόνασμα οργής από τους εγκλωβισμένους οδηγούς. Χωρίς οδούς διαφυγής η κυβερνητική ανικανότητα.

Για πολ­λα­πλή φορά η χώρα επι­δει­κνύ­ει αδυ­να­μία να δια­χει­ρι­στεί κρί­σεις. Χρειά­στη­κε ένα από τα τόσα φορ­τη­γά που κυκλο­φο­ρούν κάθε μέρα να αντι­με­τω­πί­σει πρό­βλη­μα για να ταλαι­πω­ρη­θούν χιλιά­δες άνθρω­ποι. Ελλι­πής ενη­μέ­ρω­ση, αδια­φο­ρία από τους αρμο­δί­ους, έλλει­ψη σχε­δί­ων αντι­με­τώ­πι­σης κρί­σε­ων, απου­σία οδών δια­φυ­γής. Μπα­να­νία! Τι κρίμα

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων