- Διαφήμιση -

Η περιαστική κτηνοτροφία συντηρεί … και τις πόλεις


Η ζωντα­νή ισόρ­ρο­πη ύπαι­θρος συντη­ρεί τις πόλεις και οι μεγά­λες πόλεις την χρειά­ζο­νται περισ­σό­τε­ρο. Η ύπαι­θρος είναι ένα πλή­ρες οικο­σύ­στη­μα και στην ισορ­ρο­πία της συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται τόσο το δάσος, τα βοσκο­τό­πια, οι καλ­λιέρ­γειες, τα περι­βό­λια, οι δεν­δρο­καλ­λιέρ­γειες όσο και η κτηνοτροφία. 

Η ζωντα­νή ύπαι­θρος εξα­σφα­λί­ζει τα απα­ραί­τη­τα για την επι­βί­ω­ση δωρε­άν δημό­σια αγα­θά που προ­σφέ­ρο­νται από τους αγρό­τες (γεωρ­γοί, κτη­νο­τρό­φοι, ψαρά­δες & δασο­κό­μοι). Οι αγρό­τες με τις επαγ­γελ­μα­τι­κές τους δρα­στη­ριό­τη­τες (πάντα σύμ­φω­να με τις ορθές γεωρ­γι­κές, κτη­νο­τρο­φι­κές & αλιευ­τι­κές πρα­κτι­κές) προ­σφέ­ρουν καθα­ρό αέρα, πόσι­μο νερό και ευχά­ρι­στο τοπίο, τα οποία είναι απα­ραί­τη­τα για να συντη­ρη­θούν και να επι­βιώ­σουν οι κάτοι­κοι των πόλεων.
Η λέξη κλει­δί είναι η ισορροπία.
Η Αττι­κή ύπαι­θρος ήταν βιώ­σι­μη (αει­φό­ρος) επί χιλιά­δες χρό­νια, και ξεκά­θα­ρη από­δει­ξη είναι ότι μέχρι πριν λίγα χρό­νια υπήρ­χε η αγρο­τι­κή ύπαι­θρος της Αττι­κής και λει­τουρ­γού­σε σωστά. Και φρο­ντι­στές της υπαί­θρου είναι οι αγρότες.
Από τότε που το Υπουρ­γείο Γεωρ­γί­ας άλλα­ξε όνο­μα (μόνο?…) και από Υπουρ­γείο κύριου αντι­κει­μέ­νου, έγι­νε Υπουρ­γείο δια­δι­κα­σί­ας (αγρο­τι­κής ανά­πτυ­ξης) φαί­νε­ται ότι προ­σα­να­το­λί­ζε­ται στον μηχα­νι­σμό ΜΟΝΟ (?) της παραγωγής.
Αλλά το Υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων ΔΕΝ είναι μόνο παρα­γω­γι­κό υπουρ­γείο. Είναι το μόνο σημείο του επι­τε­λι­κού κρά­τους στο οποίο η παρα­γω­γή τρο­φής (και όχι μόνο) συμπί­πτει πλή­ρως με την ζωή των εργα­ζό­με­νων σε αυτήν αγρο­τι­κών κοινωνιών.
Τυχόν προ­σή­λω­ση μόνο στην παρα­γω­γή, μονό­πλευ­ρα, μπο­ρεί να κατα­στρέ­ψει το οικο­σύ­στη­μα της υπαί­θρου, το οικο­σύ­στη­μα όπου όλα βρί­σκο­νται σε ισορ­ρο­πία, και η φύση, και τα δάση, και τα βοσκο­τό­πια, και η φυτι­κή παρα­γω­γή, και η κτη­νο­τρο­φία, και η κοι­νω­νία, και ο πολι­τι­σμός, και η γαστρο­νο­μία, και η οικο­νο­μία …. και ΟΧΙ ΜΟΝΟ οικο­πε­δο­ποί­η­ση και τσι­με­ντο­ποί­η­ση. ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ. 
Και η τελευ­ταία εμπει­ρία από την παν­δη­μία του covid 19 επα­νέ­φε­ρε την ΖΩΗ και την υγεία, αλλά και την δια­τρο­φι­κή αυτάρ­κεια στην από­λυ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα των νοη­μό­νων συμπο­λι­τών … ελπί­ζο­ντας πάντα, ότι κάτι ανά­λο­γο μπο­ρεί να συμ­βεί και στα «αφυ­δα­τω­μέ­να» μυα­λά γρα­φειο­κρα­τών και μικροπολιτικών …
Αυτά και πολ­λά άλλα είχαν την ευκαι­ρία να εξη­γή­σουν οι εκπρό­σω­ποι του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Κτη­νο­τρο­φι­κού Συλ­λό­γου Περι­φέ­ρειας Αττι­κής Άγιος Γεώρ­γιος περι­γρά­φο­ντας τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της περια­στι­κής κτη­νο­τρο­φί­ας και την έλλει­ψη επαρ­κών προ­νοιών στα γενι­κά «ορι­ζό­ντια» νομο­θε­τή­μα­τα για την κτη­νο­τρο­φία στην Ελλά­δα, κατά την συζή­τη­ση που είχαν με τον Υπουρ­γό Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης & Τρο­φί­μων κ Σπή­λιο Λιβα­νό, την Δευ­τέ­ρα, 8/2/2021.
Η κα Μάγδα Κοντο­γιάν­νη, κτη­νο­τρό­φος, γραμ­μα­τέ­ας του Κτη­νο­τρο­φι­κού Συλ­λό­γου Αττι­κής παρέ­δω­σε στον κ Υπουρ­γό κατά­λο­γο με τα video από τις είκο­σι έξη (26) συζη­τή­σεις κάθε Τετάρ­της (12.00), κατά­λο­γο με τις δώδε­κα (12) συνα­ντή­σεις των ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ κάθε Τρί­της (20.00), κατά­λο­γο με τις δώδε­κα (12) εκδη­λώ­σεις κάθε ημέ­ρα (20.00) για το τοπι­κό ΟΡΑΜΑ 2040 σε δέκα περιο­χές της Ελλά­δας (Δωρί­δα, Αχα­ΐα, Πάρ­νη­θα, Σέρ­ρες, Μεσ­ση­νία, Πιε­ρία, Κυκλα­δο­νή­σια, Λέρος, Αττι­κή, Ελασ­σό­να) και για το ξεκί­νη­μα των συνα­ντή­σε­ων με τους Κτη­νο­τρό­φους κάθε Παρα­σκευή (20.00).
Η Κα Μ. Κοντο­γιάν­νη ενη­μέ­ρω­σε για προ­σε­χείς εκδη­λώ­σεις του Κτη­νο­τρο­φι­κού Συλ­λό­γου Αττι­κής, με πιθα­νή πανελ­λή­νια υιο­θέ­τη­ση μετα­ξύ των οποί­ων: 9/3/2021-Οι Αγρό­τισ­σες συνερ­γά­ζο­νται, 3/7/2021-Διε­θνής Ημέ­ρα ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ, 6/7/2021-Οι Γυναι­κεί­ες Συνερ­γα­τι­κές δυνα­τό­τη­τες & 15/10/2021-Παγκό­σμια Ημέ­ρα ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ.
Ο κ Γιάν­νης Κοντο­γιάν­νης, πρό­ε­δρος του Κτη­νο­τρο­φι­κού Συλ­λό­γου Αττι­κής εξή­γη­σε ότι η ραγδαία αυθαί­ρε­τη και άναρ­χη τσι­με­ντο­ποί­η­ση εγκλώ­βι­σε τις συνή­θεις δρα­στη­ριό­τη­τες στην ύπαι­θρο της Αττι­κής σε «θύλα­κες» περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νους από τσι­με­ντέ­νιες οικο­δο­μές. Είναι θέμα ηθι­κής τάξης να εξα­σφα­λι­σθεί η δια­τή­ρη­ση των «μνη­μεί­ων» αυτών της παρά­δο­σής μας με άδειες δια­τή­ρη­σης ή ως city farm. Ταυ­τό­χρο­να πρέ­πει να δημιουρ­γη­θούν επαρ­κή επι­σκέ­ψι­μα αγρο­κτή­μα­τα ως «πρε­σβεί­ες» ώσμω­σης της τεχνη­τής αστι­κής ζωής με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της ζωής στην ύπαιθρο. 
Σε περί­πτω­ση που δεν μπο­ρεί να βρε­θεί βιώ­σι­μη λύση «επί τόπου», όπως ήταν τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, θα πρέ­πει να εξευ­ρε­θεί χώρος, εντός του ίδιου Δήμου, για την δημιουρ­γία κτη­νο­τρο­φι­κών Πάρκων.
Ο κ Κώστας Μαν­τζου­ρά­νης, μέλος της διοί­κη­σης του Κτη­νο­τρο­φι­κού Συλ­λό­γου Αττι­κής μίλη­σε για μια ζωντα­νή «Σχο­λή Αγρο­τι­κής Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» με το σύστη­μα της Μαθη­τεί­ας. Οι μαθη­τές θα μένουν μαζί στο αγρό­κτη­μα και κοι­νω­νι­κο­ποιού­νται, θα ζουν και θα εργά­ζο­νται όλη μέρα, έχουν απα­σχο­λή­σεις (θέα­τρο, μου­σι­κή, εκκλη­σία, μαγεί­ρε­μα, ζωγρα­φι­κή, εργα­στή­ρια κλπ) όπως ακρι­βώς θα είναι η καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους σε όλη την αγρο­τι­κή τους ζωή.
Απα­σχο­λού­νται, ζούν και εκπαι­δεύ­ο­νται πολύ­πλευ­ρα, τόσο για φυτι­κή παρα­γω­γή, όσο και για ζωι­κή παρα­γω­γή, αλλά ταυ­τό­χρο­να και σε ηλε­κτρο­λο­γι­κά, υδραυ­λι­κά, ξυλουρ­γι­κά, συντή­ρη­ση μηχα­νών, τεχνι­κές μάρ­κε­τινγκ, ψηφια­κές τεχνι­κές, τεχνι­κές ηγε­σί­ας, κοι­νω­νι­κές δεξιό­τη­τες, μαγει­ρι­κή, φιλο­ξε­νία & μετα­ποί­η­ση. Η κάθε επί μέρους δρα­στη­ριό­τη­τα θα είναι επι­χει­ρη­μα­τι­κό κέντρο κόστους και τα έσο­δα από κάθε δρα­στη­ριό­τη­τα θα λει­τουρ­γούν ως συνερ­γα­τι­κό σχή­μα. Η «Σχο­λή Αγρο­τι­κής Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» εξα­σφα­λί­ζει με τεχνι­κές rotation την επαρ­κή πολύ­πλευ­ρη πολυ­λει­τουρ­γι­κή επαγ­γελ­μα­τι­κή και κοι­νω­νι­κή κατάρ­τι­ση. Η παρα­γω­γή κατα­να­λώ­νε­ται τοπι­κά στους εκπαι­δευό­με­νους και στους επι­σκέ­πτες. Η «Σχο­λή Αγρο­τι­κής Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» θα είναι περι­βαλ­λο­ντι­κά ουδέ­τε­ρο σύστη­μα με πλή­ρη κυκλι­κή οικο­νο­μία, όπως ακρι­βώς είναι και η φύση.
Μετά από δέκα χρό­νια μνη­μο­νια­κής ταλαι­πω­ρί­ας και μετά την βίαιη ανα­τρο­πή της παν­δη­μί­ας του covid 19 o Έλλη­νας αγρό­της, φρο­ντι­στής του περι­βάλ­λο­ντος (φυσι­κού, κοι­νω­νι­κού, πολι­τι­στι­κού κλπ) πρέ­πει να επα­νέλ­θει στη θέση που του αξί­ζει, ως κεντρι­κού πυλώ­να της ελλη­νι­κής κοι­νω­νί­ας και οικονομίας.
Ο Κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Αττι­κής ζήτη­σε να υπάρ­ξουν στην ύπαι­θρο της Αττι­κής χρη­μα­το­δο­τή­σεις προ­γραμ­μά­των μορ­φής LEADER ή CLLD ή ΟΧΕ για την τοπι­κή αγρο­τι­κή ανάπτυξη. 

Ο Κτη­νο­τρο­φι­κός Σύλ­λο­γος Αττι­κής αισθά­νε­ται ότι το ΥπΑ­ΑΤ μαζί με το παρα­γω­γι­κό του αντι­κεί­με­νο, είναι το μόνο σημείο του επι­τε­λι­κού κρά­τους το οποίο μπο­ρεί να αντι­λη­φθεί την ιδιαι­τε­ρό­τη­τα της αγρο­τι­κής κοι­νω­νί­ας και ίσως να μπο­ρεί να προ­στα­τεύ­σει τον τρό­πο ζωής, ως ελεύ­θε­ρη επι­λο­γή των κτη­νο­τρό­φων πολι­τών και να τονώ­σει τον οφει­λό­με­νο σεβα­σμό στην συμ­βο­λή των κτη­νο­τρό­φων της Αττι­κής στην τοπι­κή οικο­νο­μία, με την πρό­σκλη­ση συμ­με­το­χής τους σε θέμα­τα που τους αφο­ρούν στην περια­στι­κή κτηνοτροφία.

Για την κατα­γρα­φή, Δημή­τρης Μιχαη­λί­δης , ΑγροΝέα

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Αγρο­τι­κή οικο­νο­μία — πολι­τι­κή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

Ταχυμεταφορές Παπαδόπουλος
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων