Βίντεο-ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία του Χολαργού

Καρέ-καρέ η δράση των διαρρηκτών στο κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που αποδείχθηκε μοιραία για τη σύλληψή τους από την Αντιτρομοκρατική

Οι στιγ­μές με τους ληστές στο κατά­στη­μα τυχε­ρών παι­χνι­διών του ΟΠΑΠ στον Χολαρ­γό που σημειώ­θη­κε στις 21 Οκτω­βρί­ου, κατα­γρά­φη­καν σε δύο βίντεο που ήρθαν στη δημο­σιό­τη­τα.

Σε αυτά απο­τυ­πώ­νε­ται καρέ-καρέ η δρά­ση των δύο ατό­μων που κατη­γο­ρού­νται για συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση Επα­να­στα­τι­κή Αυτο­ά­μυ­να, λίγο πριν σημειω­θεί ο μοι­ραί­ος τραυ­μα­τι­σμός του ενός με την εκπυρ­σο­κρό­τη­ση του Καλάσ­νι­κοφ, γεγο­νός που οδή­γη­σε στο να μπουν στο στό­χα­στρο της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας, με απο­τέ­λε­σμα τη μετέ­πει­τα σύλ­λη­ψή τους.

Το bloko.gr δημο­σί­ευ­σε τα συγκε­κρι­μέ­να ντο­κου­μέ­ντα με τη δρά­ση των διαρ­ρη­κτών από την κάμε­ρα ασφα­λεί­ας του κατα­στή­μα­τος

Μάλι­στα, οι ληστές ακού­γε­ται πως ήταν συντο­νι­σμέ­νοι στη συχνό­τη­τα της αστυ­νο­μί­ας από το κέντρο επι­χει­ρή­σε­ων.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων