- Διαφήμιση -

Ψηφιοποιείται και αρχειοθετείται το πολύτιμο Ιστορικό Αρχείο του Ωδείου Αθηνών

790 χιλιά­δες ευρώ από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής δίνο­νται επι­πλέ­ον για την ψηφιο­ποί­η­ση και αρχειο­θέ­τη­ση του αρχεί­ου του Ωδεί­ου Αθη­νών. Ταυ­τό­χρο­να είναι σε εξέ­λι­ξη οι εργα­σί­ες εκσυγ­χρο­νι­σμού των κτι­ρια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων του Ωδεί­ου Αθηνών.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Μου­σι­κή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων