- Διαφήμιση -

Η επιδημία δοκιμάζει τα νεύρα των νέων

Επικίνδυνη εκτόνωση στις πλατείες

του Χάρη Στεργίου

Στην πλα­τεία Αγί­ου Γεωρ­γί­ου στην Κυψέ­λη, αλλά και σε άλλες περιο­χές της Αθή­νας, όπως τα Εξάρ­χεια, το Κολω­νά­κι, του Ψυρ­ρή και το Περι­στέ­ρι οι πολί­τες, κυρί­ως οι νέοι, βρέ­θη­καν συνω­στι­ζό­με­νοι να δια­σκε­δά­ζουν αψη­φώ­ντας τα ενδε­δειγ­μέ­να μέτρα προ­στα­σί­ας. Πολ­λοί πολί­τες δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για την μου­σι­κή, τον θόρυ­βο, τα σκου­πί­δια που αφή­νουν πίσω τους καθώς και την παρα­βί­α­ση των μέτρων. Από την άλλη πλευ­ρά αυτή η εκτε­τα­μέ­νη ανο­μία δημιουρ­γεί μια ρευ­στό­τη­τα στο ήδη βεβα­ρυμ­μέ­νο επι­δη­μιο­λο­γι­κό περι­βάλ­λον μιας και δεν απέ­χει πολύ από το να γίνει ανε­ξέ­λεγ­κτο. Το Εθνι­κό Σύστη­μα ήδη δοκι­μά­ζε­ται και πολ­λά νοσο­κο­μεία έχουν γίνει covid ανα­στέλ­λο­ντας τις συνή­θεις δρα­στη­ριό­τη­τες όπως αυτό του Θρασίου.(Ηδη οι εργα­ζό­με­νοι του νοσο­κο­μεί­ου ετοι­μά­ζο­νται για κινη­το­ποι­ή­σεις στις 21 Απριλίου).
Η Επι­τρο­πή Λοι­μω­ξιο­λό­γων είναι πολύ προ­βλη­μα­τι­σμέ­νη από την κατά­στα­ση αυτή καθώς και η κυβέρ­νη­ση για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των μέτρων αυτών. Πιο προ­βλη­μα­τι­σμέ­νοι όμως είναι οι εχέ­φρο­νες πολί­τες οι οποί­οι τηρούν τα μέτρα στε­ρού­με­νοι πολ­λά ενώ κάποιοι άλλοι απε­ρί­σκε­πτα τινά­ζουν τα πάντα στον αέρα.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων