Πρόστιμα 3.400 ευρώ για παρεμπόριο στην Αθήνα

Διενεργήθηκαν 39 έλεγχοι, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 2.146 τεμάχια ειδών παραεμπορίου και επιβλήθηκαν πρόστιμα για έλλειψη αδείας 400 ευρώ, ενώ εφαρμόστηκε η προβλεπόμενη από το νόμο αυτόφωρη διαδικασία σύλληψης για εμπορία βιομηχανικών προϊόντων άνευ αδείας.

Πρό­στι­μα 3.400 ευρώ επι­βλή­θη­καν μετά από ελέγ­χους για παρε­μπό­ριο στην Αθή­να.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, επι­χει­ρή­σεις για την αντι­με­τώ­πι­ση του παρε­μπο­ρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε λαϊ­κές αγο­ρές στις περιο­χές Αχαρ­νών και Πετρα­λώ­νων Αττι­κής, υπό τον συντο­νι­σμό του Συντο­νι­στι­κού Κέντρου Αντι­με­τώ­πι­σης Παρε­μπο­ρί­ου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων με τη συμ­με­το­χή ελεγ­κτών του Συντο­νι­στι­κού Κέντρου, Αστυ­νο­μι­κών της ΕΛ.ΑΣ και υπαλ­λή­λων του δήμου Αθη­ναί­ων.

Κατασχέθηκαν 2.146 τεμάχια ειδών παραεμπορίου

Διε­νερ­γή­θη­καν 39 έλεγ­χοι, κατα­σχέ­θη­καν και κατα­στρά­φη­καν 2.146 τεμά­χια ειδών παρα­ε­μπο­ρί­ου και επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα για έλλει­ψη αδεί­ας 400 ευρώ, ενώ εφαρ­μό­στη­κε η προ­βλε­πό­με­νη από το νόμο αυτό­φω­ρη δια­δι­κα­σία σύλ­λη­ψης για εμπο­ρία βιο­μη­χα­νι­κών προ­ϊ­ό­ντων άνευ αδεί­ας.

Επι­προ­σθέ­τως, σε οργα­νω­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση του παρε­μπο­ρί­ου σε κατα­στή­μα­τα στο κέντρο της Αθή­νας, υπό τον συντο­νι­σμό του Συντο­νι­στι­κού Κέντρου Αντι­με­τώ­πι­σης Παρε­μπο­ρί­ου (ΣΥΚΕΑΑΠ) της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας Κατα­να­λω­τή του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων με τη συμ­με­το­χή ελεγ­κτών του Συντο­νι­στι­κού Κέντρου, αστυ­νο­μι­κών της ΕΛ.ΑΣ και υπαλ­λή­λων του Δήμου Αθη­ναί­ων, κατα­σχέ­θη­καν και κατα­στρά­φη­καν 245 τεμά­χια απο­μι­μη­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων (αξε­σουάρ κινη­τής τηλε­φω­νί­ας) και επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα για έλλει­ψη παρα­στα­τι­κών δια­κί­νη­σης και εμπο­ρί­ας συνο­λι­κού ύψους 3.000 ευρώ.

Οι έλεγ­χοι συνε­χί­ζο­νται στο σύνο­λο της επι­κρά­τειας.

Πηγή in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων