- Advertisement -

Δήμος Αθηναίων: Ανακαινίζονται πλήρως 19 παιδικές χαρές

Μπακογιάννης: Έργα ουσίας είναι εκείνα που επιστρέφουν στις γειτονιές το χαμόγελο των παιδιών

Ο δήμος Αθη­ναί­ων παρα­δί­δει στα­δια­κά ανα­κα­τα­σκευα­σμέ­νες εκ βάθρων παι­δι­κές χαρές με τα πιο σύγ­χρο­να πρό­τυ­πα ασφα­λεί­ας, κατάλ­λη­λες και απο­λύ­τως προ­σβά­σι­μες σε παι­διά με κινη­τι­κές δυσκο­λί­ες. Στό­χος να μετα­τρέ­ψει τις παι­δι­κές χαρές της πόλης σε έναν όμορ­φο, ασφα­λή και λει­τουρ­γι­κό προ­ο­ρι­σμό για τα παι­διά αλλά και όλη την οικογένεια.

Το σχέ­διο ανά­πλα­σης που υλο­ποιεί­ται από τον Οργα­νι­σμό Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας δήμου Αθη­ναί­ων (ΟΠΑΝΔΑ) με επι­κε­φα­λής την πρό­ε­δρο του, Άννα Ροκο­φύλ­λου, περι­λαμ­βά­νει 19 παι­δι­κές χαρές σε όλη την Αθή­να, και στην παρού­σα φάση βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη εργα­σί­ες ανά­πλα­σης σε 7 παι­δι­κές χαρές στην 6η και 7η Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα, ενώ σύντο­μα θα ξεκι­νή­σει η ανα­κα­τα­σκευή άλλων 12 σε άλλες Δημο­τι­κές  Κοινότητες.

- Advertisement -

Συγκε­κρι­μέ­να εργα­σί­ες εκτε­λού­νται τώρα στις  εξής παι­δι­κές χαρές:

 • Κονο­πι­σο­πού­λου & Γεν­νη­μα­τά — πλα­τεία Χαι­ρο­πού­λου, Αμπελόκηποι
 • Δήλου & Παπα­δια­μα­ντο­πού­λου, απέ­να­ντι από το Νοσο­κο­μείο Παίδων
 • Πλα­τεία Αγί­ου Θωμά, Γουδή
 • Πλα­τεία Παλου­μπιώ­τη, Πολύγωνο
 • Κάλ­βου & Δέγλε­ρη, Αμπελόκηποι
 • Λ.Ριανκούρ & Γερου­λά­νου — πλα­τεία Σοφί­ας Βέμπο, Αμπελόκηποι
 • Μετα­νεί­ρας & Παρα­σκευά, Άνω Κυψέλη

Ακο­λου­θούν:

 • Πυθέ­ου & Γεω­μέ­τρου, Κυνο­σάρ­γους — Λ. Λαμπράκη
 • Φωτο­μά­ρα & πλα­τεία Χρι­στια­νου­πό­λε­ως, Κυνοσάργους
 • Πλα­τεία Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς, Ρουφ
 • Σπύ­ρου Πάτση, Βοτανικός
 • Πλα­τεία Παντα­ζο­πού­λου, Κολωνός
 • Παν­δί­ω­νος & Σάρω­νος, Πατήσια
 • Χρι­στια­νου­πό­λε­ως & Θύσ­σου, Ριζούπολη
 • Ταϋ­γέ­του, Γκράβα
 • Μηνα­ΐ­δη Ιακω­βά­των, Κάτω Πατήσια
 • Γεωρ­γού­λα & Παπα­χρι­στο­φό­ρου — Λόφος Για­λού­ρου, Πολύγωνο
 • Μεγί­στης, Κυθή­ρων & Ανά­φης — Αλε­πό­τρυ­πα, Άνω Κυψέλη
 • Ορί­ων & Ευρυ­κλεί­δου, Άνω Κυψέλη

Όλες οι παι­δι­κές χαρές που παρα­δί­δο­νται στους δημό­τες της Αθή­νας φυλάσ­σο­νται από τον ΟΠΑΝΔΑ, ο οποί­ος έχει την ευθύ­νη για την ανα­κα­τα­σκευή και τη λει­τουρ­γία τους, έτσι ώστε να προ­λη­φθούν φθο­ρές και βαν­δα­λι­σμοί υλο­ποιώ­ντας ένα σύγ­χρο­νο σύστη­μα δια­χεί­ρι­σης των παι­δι­κών χαρών σύμ­φω­να με τα πρό­τυ­πα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176–7 και την ισχύ­ου­σα νομοθεσία.

Με την δια­δι­κα­σία αυτή εξα­σφα­λί­ζε­ται η τήρη­ση όλων των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων συντή­ρη­σης, φύλα­ξης, καθα­ριό­τη­τας και προ­δια­γρα­φών αξιο­λό­γη­σης που υπο­χρε­ού­ται να εφαρ­μό­ζει ο Δήμος.

«Το σημα­ντι­κό δεν είναι να φαί­νε­ται στα χαρ­τιά ότι έχου­με παι­δι­κές χαρές. Ουσία έχει να είναι σύγ­χρο­νες, ασφα­λείς και λει­τουρ­γι­κές. Για τον Δήμο των Αθη­ναί­ων, αυτά είναι τα έργα ουσί­ας. Όλα όσα κάνουν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα καλύ­τε­ρη. Εκεί­να που επι­στρέ­φουν στις γει­το­νιές το χαμό­γε­λο των παι­διών και επι­τρέ­πουν στους κατοί­κους να απο­λαμ­βά­νουν την πόλη τους. Από αυτά ξεκι­νά­με» τονί­ζει σε δήλω­σή του ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων