Δεύτερη νύχτα εμπρηστικών επιθέσεων στην Αττική – Μεγάλες ζημιές

Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εμπρηστικών επιθέσεων ήταν η αποψινή καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν ΑΤΜ και αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη νύχτα εμπρη­στι­κών επι­θέ­σε­ων ήταν η απο­ψι­νή καθώς άγνω­στοι πυρ­πό­λη­σαν ΑΤΜ και αυτο­κί­νη­τα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής.

Σε χώρο στάθμευσης του ΟΤΕ

Στις 02.20, εμπρη­στές έβα­λαν φωτιά σε αυτο­κί­νη­τα που βρί­σκο­νταν σε υπαί­θριο χώρο στάθ­μευ­σης κτι­ρί­ου του ΟΤΕ, στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Νικη­τα­ρά και Θρά­κης, στο Ελλη­νι­κό.

Στην επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης της πυρ­κα­γιάς συμ­με­τεί­χαν οκτώ πυρο­σβέ­στες με τρία οχή­μα­τα.

Από την πυρ­κα­γιά προ­κλή­θη­καν μεγά­λες ζημιές καθώς κατα­στρά­φη­καν ολο­σχε­ρώς τέσ­σε­ρα αυτο­κί­νη­τα.

Σε ΑΤΜ στο Πολύγωνο

Περί­που μια ώρα νωρί­τε­ρα, στις 03.25, σημειώ­θη­κε εμπρη­στι­κή επί­θε­ση σε ΑΤΜ της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας, το οποίο βρι­σκό­ταν σε κατά­στη­μα οπτι­κών, στην οδό Μητρο­πέ­τρο­βα 27, στο Πολύ­γω­νο.

Στην επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης συμ­με­τεί­χαν έξι πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα, αλλά δεν χρειά­στη­κε να κάνουν ιδιαί­τε­ρες ενέρ­γειες καθώς η φωτιά δεν πήρε έκτα­ση και προ­κά­λε­σε μόνο μαύ­ρι­σμα στο μηχά­νη­μα από τους καπνούς.

Στον Ταύρο

Το μπα­ράζ εμπρη­στι­κών επι­θέ­σε­ων ξεκί­νη­σε λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα της Δευ­τέ­ρας, όταν άγνω­στοι πυρ­πό­λη­σαν σταθ­μευ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το στη δια­σταύ­ρω­ση των οδών Σοφο­κλή Βενι­ζέ­λου και Γρη­γο­ρί­ου Αυξε­ντί­ου, στον Ταύ­ρο.

Στην επι­χεί­ρη­ση κατά­σβε­σης συμ­με­τεί­χαν επτά πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα.

Το αυτο­κί­νη­το κατα­στρά­φη­κε ολο­σχε­ρώς.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων