Δήμος Αθηναίων: Αυτοί είναι οι δρόμοι που καθαρίστηκαν, σε Γουδή και Αμπελόκηπους [Pics]

Σε Γουδή και Αμπελόκηπους συνεχίστηκαν για τέταρτη Κυριακή από τον Δήμο Αθηναίων οι μεγάλες συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται με την ταυτόχρονη χρήση πολλών τεχνικών μέσων και επικεντρώνονται κάθε φορά σε μία μόνο Δημοτική Κοινότητα.

Στην 7η Κοι­νό­τη­τα από νωρίς το πρωί οι εργα­ζό­με­νοι στην Διεύ­θυν­ση Καθα­ριό­τη­τας με πέντε μεγά­λα μηχα­νι­κά σάρω­θρα και αντί­στοι­χα πλυ­στι­κά μηχα­νή­μα­τα σκού­πι­σαν, καθά­ρι­σαν κι έπλυ­ναν μεγα­λύ­τε­ρους και μικρό­τε­ρους δρό­μους πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νων περιο­χών.

Η σημε­ρι­νή επι­χεί­ρη­ση ακο­λού­θη­σε αντί­στοι­χες στην 1η Κοι­νό­τη­τα (Εξάρ­χεια – Κολω­νά­κι), στην 3η Κοι­νό­τη­τα (Μετα­ξουρ­γείο, Βοτα­νι­κός, Πετρά­λω­να) και στην 6η Κοι­νό­τη­τα (Κυψέ­λη).

Οι δρό­μοι που σαρώ­θη­καν σήμε­ρα στην 7η Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα, ήταν:
Λεβα­δεί­ας
Καρυο­φυλ­λη
Κοριν­θί­ας
Δημ. Πύρ­ρου
Αρκα­δί­ας
Πολυ­γώ­νου
Σαλώ­νων
Αιγί­ου
Ζίχνης
Ζαγο­ράς
Μεσ­ση­νί­ας
Τρι­κά­λων
Ήλι­δος ( από Κηφι­σί­ας έως Μεσο­γεί­ων)
Φωκί­δος (από Κηφι­σί­ας έως Μεσο­γεί­ων)
Εστία (από Κηφι­σί­ας έως Μεσο­γεί­ων)

«Μπο­ρείς να κερ­δί­ζεις αγώ­νες όταν η ομά­δα είναι συντο­νι­σμέ­νη και απο­φα­σι­σμέ­νη. Στην αρχή του πρώ­του ημι­χρό­νου, το παι­χνί­δι φαί­νε­ται ότι έχει κρι­θεί. Η ομά­δα της καθα­ριό­τη­τας του δήμου θα το κερ­δί­σει. Και μαζί της το κερ­δί­ζουν όλοι οι Αθη­ναί­οι, κάθε μέρα» τονί­ζει σε δήλω­ση του ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

 

Πηγή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων