Πυρπόλησαν αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα στην Κυψέλη

Εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην Κυψέλη είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.

Εμπρη­στι­κή επί­θε­ση που σημειώ­θη­κε στην Κυψέ­λη είχε ως απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θούν ζημιές σε αυτο­κί­νη­το και μοτο­σι­κλέ­τα.

Πριν τα μεσάνυχτα

Τα οχή­μα­τα βρί­σκο­νταν σταθ­μευ­μέ­να στην οδό Ιθά­κης 15 όταν περί­που είκο­σι λεπτά πριν τα μεσά­νυ­χτα της Τετάρ­της έγι­ναν στό­χος άγνω­στων εμπρη­στών.

Αμέ­σως ειδο­ποι­ή­θη­κε η Πυρο­σβε­στι­κή και δύνα­μη που απο­τε­λού­νταν από έξι πυρο­σβέ­στες και δύο οχή­μα­τα έφτα­σε επί τόπου και ρίχτη­κε στη μάχη της κατά­σβε­σης.

Ζημιές

Από την πυρ­κα­γιά προ­κλή­θη­καν μόνο ζημιές στα δύο οχή­μα­τα.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων