Μεταμορφώνεται η Φωκίωνος Νέγρη: Γκαζόν, νέα δέντρα και βαμμένα παγκάκια

Σε μία προσπάθεια ένας από τους πλέον ιστορικούς δρόμους της Αθήνας, η Φωκίωνος Νέγρη, να αποκτήσει και πάλι ζωή, ο Δήμος Αθηναίων ξεκινάει λίφτινγκ, Στην περιοχή θα μπει γκαζόν, νέα δέντρα, ενώ θα βαφτούν παγκάκια.

Η δρά­ση για τις αλλα­γές στη Φωκί­ω­νος Νέγρη ξεκί­νη­σε πριν από λίγες ημέ­ρες και ήδη τα πρώ­τα θετι­κά σημά­δια φαί­νο­νται, ενώ μέσα στην επό­με­νη εβδο­μά­δα ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί το στρώ­σι­μο με έτοι­μο γκα­ζόν από την Πλα­τεία Κυψέ­λης μέχρι και την οδό Δρο­σο­πού­λου. Ηδη από το 2018 η περιο­χή είχε αρχί­σει να ξανα­γεν­νιέ­ται.

Παράλ­λη­λα, φυτεύ­ο­νται διά­φο­ρα είδη μεγά­λων δέντρων ανά­με­σα στα οποία φοί­νι­κες αλλά και πολ­λά επο­χια­κά φυτά. Τα παγκά­κια βάφο­νται, ενώ διορ­θώ­νο­νται και τα κάγκε­λα που υπάρ­χουν σε όλο το μήκος του δρό­μου.

Επί­σης, τα τρία σιντρι­βά­νια που βρί­σκο­νται στην Φωκί­ω­νος Νέγρη καθα­ρί­στη­καν και φωτί­στη­καν από την Διεύ­θυν­ση Ηλε­κτρο­λο­γι­κού, όπως φωτί­στη­κε με αντι­κα­τά­στα­ση όλων των χαλα­σμέ­νων λαμ­πτή­ρων το σύνο­λο του ιστο­ρι­κού δρό­μου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες τα έργα θα συνε­χι­στούν τις επό­με­νες ημέ­ρες, ενώ ανα­μέ­νε­ται να δοθεί μεγά­λο βάρος στη συντή­ρη­ση και δια­τή­ρη­ση των όσων έχουν γίνει και θα γίνουν προ­κει­μέ­νου να μην χαλά­σει ξανά η εικό­να της Φωκί­ω­νος Νέγρη.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων