Κυψέλη : Κρατούμενος πήδηξε από τον 1ο όροφο του Τμήματος Ασφαλείας

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας Νιγηριανός, 31 ετών, που προσπάθησε να δραπετεύσει από το Τμήμα Ασφάλειας Κυψέλης.

Στο νοσο­κο­μείο κατέ­λη­ξε ένας Νιγη­ρια­νός, 31 ετών, που προ­σπά­θη­σε να δρα­πε­τεύ­σει από το Τμή­μα Ασφά­λειας Κυψέ­λης, λίγες ώρες μετά την από­δρα­ση ενός άλλου αλλο­δα­πού κρα­τού­με­νου, από τον ίδιο χώρο.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα, και όπως έγι­νε γνω­στό από την Αστυ­νο­μία, ο 31χρονος είχε συλ­λη­φθεί για­τί εκκρε­μού­σαν σε βάρος του δικα­στι­κές απο­φά­σεις για κλο­πές και σήμε­ρα επρό­κει­το να οδη­γη­θεί στον εισαγ­γε­λέα.

Ενώ όμως βρι­σκό­ταν στον πρώ­το όρο­φο του Τμή­μα­τος και με τα χέρια του δεμέ­να με χει­ρο­πέ­δες, πήδη­ξε από το παρά­θυ­ρο του γρα­φεί­ου στον ακά­λυ­πτο, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί.

Οι αστυ­νο­μι­κοί κάλε­σαν ασθε­νο­φό­ρο και τον μετέ­φε­ραν στο νοσο­κο­μείο Ερυ­θρός Σταυ­ρός, όπου νοση­λεύ­ε­ται φρου­ρού­με­νος.

Σημειώ­νε­ται ότι χτες, λίγο πριν τις 17.00 το από­γευ­μα, ένας άλλος κρα­τού­με­νος στο Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Κυψέ­λης, επί­σης για κλο­πές, Γεωρ­για­νής υπη­κο­ό­τη­τας, ξέφυ­γε από την προ­σο­χή των αστυ­νο­μι­κών και ξεγλί­στρη­σε, ενώ όταν αντε­λή­φθη­σαν την από­δρα­ση είχε εξα­φα­νι­στεί.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων