Κυψέλη : Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν 27 αλλοδαποί

Κύκλωμα που διακινούσε μετανάστες σε χώρες της Ευρώπης και τους οποίους προμήθευε με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, εξάρθρωσε το γραφείο Ασφαλείας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή κλιμακίου ειδικών αποστολών, καθώς και στελεχών της διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων

Κύκλω­μα που δια­κι­νού­σε μετα­νά­στες σε χώρες της Ευρώ­πης και τους οποί­ους προ­μή­θευε με πλα­στά ταξι­διω­τι­κά έγγρα­φα, εξάρ­θρω­σε το γρα­φείο Ασφα­λεί­ας του κεντρι­κού λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά, με τη συν­δρο­μή κλι­μα­κί­ου ειδι­κών απο­στο­λών, καθώς και στε­λε­χών της διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας και Προ­στα­σί­ας Θαλασ­σί­ων Συνό­ρων.

Συνε­λή­φθη­σαν 29 άτο­μα ασια­τι­κής κατα­γω­γής για παρά­βα­ση του νόμου Ν. 3386/05, που αφο­ρά την είσο­δο δια­μο­νή και έντα­ξη υπη­κό­ων τρί­των χωρών στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια, ενώ δύο από αυτούς ηλι­κί­ας 36 και 32 ετών αντί­στοι­χα, συνε­λή­φθη­σαν για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και πλα­στο­γρα­φία. Επί­σης, εντός ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νης οικί­ας (safe-house) με κάγκε­λα τοπο­θε­τη­μέ­να εντός και εκτός παρά­θυ­ρων στην περιο­χή της Κυψέ­λης, εντο­πί­στη­καν και συνε­λή­φθη­σαν είκο­σι επτά αλλο­δα­ποί, οι οποί­οι διέ­με­ναν προ­σω­ρι­νά μέχρι να μετα­φερ­θούν σε χώρες της Ευρώ­πης.

Σε έρευ­να που ακο­λού­θη­σε στην οικία των συλ­λη­φθέ­ντων, βρέ­θη­καν 17 παρα­ποι­η­μέ­να-πλα­στά δια­βα­τή­ρια, 3 ταυ­τό­τη­τες, πλή­θος σφρα­γί­δων-αριθ­μο­σφρα­γί­δων, καθώς και άλλα σύνερ­γα παρα­ποί­η­σης δια­βα­τη­ρί­ων και χαρ­το­νο­μί­σμα­τα δια­φό­ρων χωρών.

Πέραν αυτών, ανευ­ρέ­θη­σαν έξι κάρ­τες κινη­τών τηλε­φώ­νων, ένας φορη­τός υπο­λο­γι­στής, ένα i-Pad καθώς και πέντε συσκευ­ές κινη­τών τηλε­φώ­νων τα οποία και κατα­σχέ­θη­καν.

Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από το κεντρι­κό λιμε­ναρ­χείο Πει­ραιά, ενώ σε συνερ­γα­σία με τη διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας και Προ­στα­σί­ας Θαλασ­σί­ων Συνό­ρων, αξιο­λο­γού­νται όλα τα μέχρι στιγ­μής δια­τι­θέ­με­να στοι­χεία, καθώς διε­ρευ­νά­ται σε βάθος η εμπλο­κή των ανω­τέ­ρω δύο συλ­λη­φθέ­ντων αλλο­δα­πών, ως μελών διε­θνούς εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται σε διά­φο­ρες χώρες της Ευρώ­πης και της Ασί­ας.

 

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων