Επιχείρηση γενικού καθαρισμού στην Κυψέλη

Εργαζόμενοι και μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων έπλυναν δρόμους και πεζοδρόμια

Γενι­κό καθα­ρι­σμό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το πρωί συνερ­γεία του δήμου Αθη­ναί­ων στην Κυψέ­λη, στο πλαί­σιο των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων καθα­ριό­τη­τας που πραγ­μα­το­ποιού­νται Κυρια­κή «για πρώ­τη φορά τα τελευ­ταία χρό­νια με τόσο συν­δυα­σμέ­νο και μαζι­κό τρό­πο, σε μία Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα κάθε φορά».

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του δήμου Αθη­ναί­ων «οι εργα­ζό­με­νοι της Διεύ­θυν­σης Καθα­ριό­τη­τας χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πέντε μεγά­λα σάρω­θρα και πέντε πλυ­στι­κά μηχα­νή­μα­τα, καθά­ρι­σαν και έπλυ­ναν δρό­μους της πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νης Κυψέ­λης που τις καθη­με­ρι­νές είναι επι­βα­ρυ­μέ­νοι κυκλο­φο­ρια­κά με απο­τέ­λε­σμα να είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη η πραγ­μα­το­ποί­η­ση παρεμ­βά­σε­ων τόσο μεγά­λης έκτα­σης. Παράλ­λη­λα καθα­ρί­στη­καν και πλύ­θη­καν πεζο­δρό­μια που βρί­σκο­νται πέριξ των δρό­μων αυτών».

«Οι μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις καθα­ριό­τη­τας σε όλες τις Δημο­τι­κές Κοι­νό­τη­τες, απο­τε­λούν πλέ­ον μέρος του εβδο­μα­διαί­ου προ­γραμ­μα­τι­σμού του Δήμου. Γίνο­νται για πρώ­τη φορά αλλά όχι για τελευ­ταία. Είναι η αρχή μιας μεγά­λης αλλα­γής στη λει­τουρ­γία των υπη­ρε­σιών μας. Βήμα της πορεί­ας μας για μία Αθή­να καθα­ρή από τον μεγα­λύ­τε­ρο δρό­μο μέχρι το πιο μικρό πεζο­δρό­μιο» ανα­φέ­ρει σε δήλω­ση του ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

Πέντε σάρω­θρα, πέντε πλυ­στι­κά και η ομά­δα της υπη­ρε­σί­ας καθα­ριό­τη­τας στην Κυψέ­λη. Οι μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις καθα­ριό­τη­τας…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης στις Κυρια­κή, 26 Ιανουα­ρί­ου 2020

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων