Έγκλημα στα Πετράλωνα: Στον ανακριτή ο 21χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε, τεμάχισε και πέταξε στα σκουπίδια τον νονό του

Το φονικό όπλο ήταν ένας μπαλτάς που εντοπίστηκε στο πατάρι του σπιτιού

Τους λόγους που όπλι­σαν το χέρι του καλεί­ται να εξη­γή­σει σήμε­ρα ενώ­πιον του ανα­κρι­τή ο 21χρονος ο οποί­ος φέρε­ται να ομο­λό­γη­σε ότι σκό­τω­σε, τεμά­χι­σε και στη συνέ­χεια πέτα­ξε στα σκου­πί­δια τον 52χρονο νονό του.  

Ο νεα­ρός, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για το κακούρ­γη­μα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση και τα πλημ­με­λή­μα­τα της παρά­νο­μης οπλο­φο­ρί­ας και παρά­νο­μης οπλο­χρη­σί­ας, δίνει εξη­γή­σεις στον 12ο τακτι­κό ανα­κρι­τή για το απο­τρό­παιο έγκλη­μα που όπως ο ίδιος είπε στους αστυ­νο­μι­κούς διέ­πρα­ξε μέσα στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας στην οδό Παν­δώ­ρου, στα Πετρά­λω­να.

Ο 21χρονος, ο οποί­ος φέρε­ται να αντι­με­τω­πί­ζει σοβα­ρά ψυχι­κά προ­βλή­μα­τα, εμφα­νί­ζε­ται να ισχυ­ρί­ζε­ται πως σκό­τω­σε τον άτυ­χο άνδρα την ώρα που κοι­μό­ταν και ενώ η μητέ­ρα του βρι­σκό­ταν στο διπλα­νό δωμά­τιο.

Το φονι­κό όπλο ήταν ένας μπαλ­τάς ο οποί­ος, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες εντο­πί­στη­κε στο πατά­ρι του σπι­τιού. Με τον μπαλ­τά ο νεα­ρός φέρε­ται να τεμά­χι­σε τον νονό του και στη συνέ­χεια, όπως ομο­λό­γη­σε, έβα­λε τα μέλη σε τέσ­σε­ρις σακού­λες και τα πέτα­ξε στα σκου­πί­δια. Ο 21χρονος ισχυ­ρί­ζε­ται ότι αιτία του εγκλή­μα­τος ήταν το γεγο­νός πως ο νονός του κακο­με­τα­χει­ρι­ζό­ταν τη μητέ­ρα του. «Χτυ­πού­σε τη μητέ­ρα μου. Δεν το άντε­χα αυτό» φέρε­ται να λέει.

Η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για τη σύλ­λη­ψη του νεα­ρού ξεκί­νη­σε στις 26 Δεκεμ­βρί­ου όταν ο 52χρονος δεν εμφα­νί­στη­κε στο καφε­νείο που σύχνα­ζε με απο­τέ­λε­σμα οι φίλοι του να τον ανα­ζη­τή­σουν. Δυο ημέ­ρες αργό­τε­ρα ο 21χρονος ομο­λό­γη­σε στους αστυ­νο­μι­κούς πως εκεί­νος έκο­ψε το νήμα της ζωής του νονού του.

Αν και το πτώ­μα του άτυ­χου άνδρα δεν έχει εντο­πι­στεί πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως στο δια­μέ­ρι­σμα βρέ­θη­κα ίχνη του εγκλή­μα­τος ενώ κάμε­ρα ασφα­λεί­ας έχει κατα­γρά­ψει τον νεα­ρό, το βρά­δυ της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης, να πετά σακού­λες στα σκου­πί­δια.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων