Κουκάκι: 660 διαμερίσματα στο Airbnb, 76 για ενοίκιο!

Ελάχιστα είναι πλέον τα διαμερίσματα που δίνονται για μακροχρόνια ενοικίαση στο Κουκάκι, με τις τιμές πώλησης να έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2016. Τα ενοίκια παρουσιάζουν αύξηση 50%. Μεγάλη η ζήτηση από αγοραστές, ελάχιστη η προσφορά.

Πρω­τό­γνω­ρη σε σύγκρι­ση με την υπό­λοι­πη αγο­ρά ακι­νή­των είναι η άνο­δος των τιμών ακι­νή­των στο Κου­κά­κι καθώς έχουν υπερ­δι­πλα­σια­στεί σε σχέ­ση με το 2016.

Σύμ­φω­να με ανά­λυ­ση της Delfi Partners, που κινεί­ται στην αγο­ρά ακι­νή­των (και ακι­νή­των που συν­δέ­ο­νται με «κόκ­κι­να δάνεια»), τον Ιανουά­ριο του 2016 η μέση τιμή πώλη­σης ενός δια­με­ρί­σμα­τος στο Κου­κά­κι ήταν 900 ευρώ ανά τετρα­γω­νι­κό μέτρο (τ.μ.), το 2018 εκτο­ξεύ­θη­κε στα 1.600 ευρώ ανά τ.μ., ενώ σήμε­ρα το εύρος τιμών κινεί­ται μετα­ξύ 1.530 ευρώ ανά τ.μ. και 3.784 ευρώ ανά τ.μ., με τη μέση τιμήστις 2.446 ευρώ ανά τετρα­γω­νι­κό μέτρο για ένα παλαιό δια­μέ­ρι­σμα επι­φά­νειας μετα­ξύ 40 έως 90 τ.μ.

Η έκρη­ξη τιμών συν­δέ­ε­ται με το γεγο­νός ότι οι κατοι­κί­ες στη συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή του κέντρου θεω­ρού­νται επεν­δυ­τι­κή ευκαι­ρία, επει­δή αξιο­ποιού­νται για βρα­χυ­χρό­νιες μισθώ­σεις μέσω του Airbnb ή άλλων δια­δι­κτυα­κών εφαρ­μο­γών.

Οσο για τις τιμές των ενοι­κί­ων, παρου­σιά­ζουν αύξη­ση κατά 52% σε σύγκρι­ση με το 2017, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Delfi Partners, με τη μέση τιμή σήμε­ρα να κινεί­ται γύρω στα 10 ευρώ ανά τ.μ. ανά μήνα για μη επι­πλω­μέ­να δια­με­ρί­σμα­τα.

Και στην περί­πτω­ση των ενοι­κί­ων, η άνο­δος τιμών απο­δί­δε­ται στο Airbnb και στις άλλες δια­δι­κτυα­κές πλατ­φόρ­μες. Όπως επι­ση­μαί­νε­ται στην ανά­λυ­ση της εται­ρεί­ας, σήμε­ρα υπάρ­χουν στην ιστο­σε­λί­δα της «Χρυ­σής Ευκαι­ρί­ας» μόνο 76 ακί­νη­τα προς ενοι­κί­α­ση για μακρο­χρό­νια μίσθω­ση (π.χ. για μια οικο­γέ­νεια) στο Κου­κά­κι, σε σύγκρι­ση με 660 δια­με­ρί­σμα­τα που δια­τί­θε­νται για βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση μέσω Airbnb!

Η προ­τί­μη­ση προς τη βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­ση απο­τυ­πώ­νε­ται στη δια­φο­ρά εσό­δου σε σύγκρι­ση με ένα μακρο­χρό­νιο συμ­βό­λαιο ενοι­κί­α­σης. Η μέση τιμή για ένα μακρο­χρό­νιο συμ­βό­λαιο κινεί­ται κοντά στα 10 ευρώ ανά τ.μ. ανά μήνα, όπως προ­α­να­φέρ­θη­κε, σε σύγκρι­ση με τα πέντε ευρώ ανά τ.μ. ανά μήνα το 2015. Όμως αν το ίδιο ακί­νη­το δια­τε­θεί μέσω Airbnb, τα έσο­δα εκτο­ξεύ­ο­νται σε επί­πε­δα κοντά στα 25 ευρώ ανά τ.μ. ανά μήνα, όταν πριν από τέσ­σε­ρα χρό­νια βρί­σκο­νταν κάτω από τα 15 ευρώ ανά τ.μ.

Οι ανα­λυ­τές της Delfi Partners επι­ση­μαί­νουν, πάντως, πως ήδη εντο­πί­ζο­νται οι πρώ­τες παρε­νέρ­γειες από την υψη­λή ζήτη­ση και τη χαμη­λή προ­σφο­ρά. «Ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ροι ιδιο­κτή­τες απορ­ρί­πτουν σημα­ντι­κές προ­σφο­ρές αγο­ράς, ορι­σμέ­νες από τις οποί­ες ξεπερ­νούν τα επί­πε­δα των 1.500 ευρώ ανά τετρα­γω­νι­κό μέτρο», καθώς θεω­ρούν πως μακρο­πρό­θε­σμα θα πωλή­σουν ακρι­βό­τε­ρα.

Φώτης Κόλ­λιας

 

 

Πηγή www.euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων