Δέκα προσαγωγές στα Εξάρχεια σε επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών

Εξετάζεται η εμπλοκή τους στη διακίνηση ουσίων

Επι­χεί­ρη­ση στην πλα­τεία Εξαρ­χεί­ων για την κατα­πο­λέ­μη­ση της δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από την Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής και με συν­δρο­μή της Ο.Π.Κ.Ε, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από την Αστυ­νο­μία.

Κατά τη διάρ­κειά της, προ­σή­χθη­σαν δέκα (10) αλλο­δα­ποί, η εμπλο­κή των οποί­ων στη δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών εξε­τά­ζε­ται.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων