- Διαφήμιση -

Πάνω από 3.000 κεραυνοί έπεσαν στην Ελλάδα τον Δεκαπενταύγουστο

Έντονη και εκτεταμένη ηλεκτρική δραστηριότητα κατέγραψε το σύστημα ανίχνευσης ηλεκτρικών εκκενώσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr "ZEUS" την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019.

Έντο­νη και εκτε­τα­μέ­νη ηλε­κτρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα κατέ­γρα­ψε το σύστη­μα ανί­χνευ­σης ηλε­κτρι­κών εκκε­νώ­σε­ων του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών / meteo.gr «ZEUS» την Πέμ­πτη 15 Αυγού­στου 2019.

Στους χάρ­τες που ακο­λου­θούν βλέ­πε­τε ότι πάνω από 3.000 κεραυ­νοί ανι­χνεύ­θη­καν στη χώρα μας μέχρι τις 21:30 και με τη μεγα­λύ­τε­ρη πυκνό­τη­τα να εντο­πί­ζε­ται στην Κεντρι­κή Ελλάδα.

Τα μεγα­λύ­τε­ρα ύψη βρο­χής κατα­γρά­φη­καν στις Σέρ­ρες με 25 mm, στη Βλά­στη Κοζά­νης με 16 mm και στη Λαμία 15 mm ενώ σε πολ­λές ακό­μη περιο­χές κατα­γρά­φη­κε υετός άνω των 10 mm σε λιγό­τε­ρο από 1 ώρα, ενδει­κτι­κό της έντα­σης των καταιγίδων.

Ο και­ρός θα παρα­μεί­νει άστα­τος και την Παρα­σκευή 16 Αυγού­στου, με τις καται­γί­δες να πλήτ­τουν ένα μεγά­λο μέρος της χώρας τις απο­γευ­μα­τι­νές και βρα­δι­νές ώρες. Θα ακο­λου­θή­σουν ανα­λυ­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για την εξέ­λι­ξη του και­ρού το πρωί της Παρα­σκευ­ής 16/08.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων