Τέλος στις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠYΥ βάζει το υπουργείο Υγείας

Σημαντική ανάσα αναμένεται να πάρουν χιλιάδες ασφαλισμένοι, αλλά και 4.500 ανασφάλιστοι, που εξυπηρετούνται από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς το υπουργείο Υγείας φέρνει διάταξη, με την οποία θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στα φαρμακεία και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας.

Με την διά­τα­ξη αυτή διευ­κο­λύ­νουν τους ασθε­νείς που πάσχουν από σοβα­ρά νοσή­μα­τα και θα συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο διυ­πουρ­γι­κό νομο­σχέ­διο που θα κατα­τε­θεί στη Βου­λή την Παρα­σκευή. Σύμ­φω­να με τα όσα θα ανα­φέ­ρει η διά­τα­ξη, τα φάρ­μα­κα υψη­λού κόστους δεν θα χορη­γού­νται μόνο από τα φαρ­μα­κεία του ΕΟΠΥΥ, αλλά και από ιδιω­τι­κά φαρ­μα­κεία. Με αυτόν τον τρό­πο θα μειω­θούν σημα­ντι­κά και οι ουρές που σχη­μα­τί­ζο­νται καθη­με­ρι­νά στα φαρ­μα­κεία του ΕΟΠΥΥ και οι οποί­ες προ­κα­λού­σαν την αγα­νά­κτη­ση των ασθε­νών.

Με την πιο άμε­ση πρό­σβα­ση στα φάρ­μα­κα, θα κερ­δί­σουν χρό­νο και θα γλι­τώ­σουν ταλαι­πω­ρία χιλιά­δες άνθρω­ποι, αφού τα ιδιω­τι­κά φαρ­μα­κεία θα γίνουν πλέ­ον σημεία δια­κί­νη­σης των ακρι­βών φαρ­μά­κων. Το υπουρ­γείο στο­χεύ­ει μάλι­στα στο να υπάρ­χει πρό­σβα­ση σε αυτά τα φάρ­μα­κα και σε απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές της χώρας.

Καμία επι­βά­ρυν­ση για τους ασθε­νείς και τον ΕΟΠΥΥ

Σύμ­φω­να με τους σχε­δια­σμούς του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, η ψήφι­ση της σχε­τι­κής διά­τα­ξης θα βοη­θή­σει στο να δρο­μο­λο­γη­θεί η χορή­γη­ση των φαρ­μά­κων για τους ογκο­λο­γι­κούς ασθε­νείς και τους ασθε­νείς με σκλή­ρυν­ση κατά πλά­κας από τα ιδιω­τι­κά φαρ­μα­κεία, ενώ την ίδια ώρα, από το υπουρ­γείο δίνουν δια­βε­βαιώ­σεις πως δεν θα υπάρ­χει επι­βά­ρυν­ση ούτε για τους ασθε­νείς, αλλά ούτε για τον ΕΟΠΥΥ από τη δια­κί­νη­ση των φαρ­μά­κων μέσω των ιδιω­τι­κών φαρ­μα­κεί­ων. Ταυ­τό­χρο­να, θέλουν να φτά­νουν τα φάρ­μα­κα από τις εται­ρί­ες στα φαρ­μα­κεία και από εκεί στους ασθε­νείς με από­λυ­τη ασφά­λεια, κάτι το οποίο ο ΠΟΕΔΗΝ είχε επι­ση­μά­νει αρκε­τό και­ρό πριν.

Παράλ­λη­λα, η κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο, ψάχνει να βρει φόρ­μου­λα, ώστε να μπο­ρεί να γίνει και δωρε­άν κατ’ οίκον δια­νο­μή των φαρ­μά­κων, σε περι­πτώ­σεις ασθε­νών που είναι σε πολύ σοβα­ρή κατά­στα­ση. Αυτό αφο­ρά κατη­γο­ρί­ες καρ­κι­νο­πα­θών και ασθε­νών με βαριά μορ­φή σκλή­ρυν­σης κατά πλά­κας, ένα μέτρο που στα «χαρ­τιά» υπήρ­χε, αλλά δεν εφαρ­μό­στη­κε ποτέ. Ως τώρα, σε τέτοιες περι­πτώ­σεις οι ασθε­νείς πλη­ρώ­νουν το κόστος της μετα­φο­ράς, κάτι που το υπουρ­γείο θέλει να αλλά­ξει.

Εν τω μετα­ξύ, ο ΕΟΠΥΥ προ­χω­ρά σε αλλα­γές προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση στους ασφα­λι­σμέ­νους. Στα πλά­να του είναι η μετα­φο­ρά ενός εκ των φαρ­μα­κεί­ων στου Γκύ­ζη, ενώ σε άλλα, όπως αυτό στην Ομό­νοια, θα γίνουν επε­κτά­σεις, ώστε να διευ­κο­λύ­νουν περισ­σό­τε­ρο το έργο τους και την κατά­στα­ση για τους ασθε­νείς που περι­μέ­νουν για ώρες στην ουρά.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΑΣΘΕΝΕΙΣΕΟΠΥΥΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Comments (0)
Add Comment