ΠΟΕΔΗΝ: Κλείνουν τμήμα στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» -Τραγική έλλειψη προσωπικού

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει την αναστολή της λειτουργίας του τμήματος υποδοχής βρεφών, στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα», λόγω έλλειψης προσωπικού.

Το συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα παί­ζει καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην προ­ε­τοι­μα­σία για τη φιλο­ξε­νία των βρε­φών στο κέντρο, υπο­γραμ­μί­ζει η ΠΟΕΔΗΝ. Προει­δο­ποιεί ακό­μη ότι έπει­τα από αυτή την εξέ­λι­ξη, υπάρ­χει μεγά­λος κίν­δυ­νος τραυ­μα­τι­σμού των βρε­φών, καθώς θα μετα­φέ­ρο­νται για φιλο­ξε­νία απευ­θεί­ας σε τμή­μα­τα με μεγα­λύ­τε­ρα βρέ­φη- παι­διά, ενώ θα είναι πάρα πολύ δύσκο­λη η προ­σαρ­μο­γή τους.

ΠΟΕΔΗΝ: Αλλα έλε­γε η Αχτσιό­γλου

Μάλι­στα, στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή της, η ΠΟΕΔΗΝ θυμί­ζει ότι η Εφη Αχτσιό­γλου και η Θεα­νώ Φωτί­ου είχαν επι­σκε­φθεί το Κέντρο Βρε­φών «Η Μητέ­ρα», τον Απρί­λιο, προ­κει­μέ­νου να εγκαι­νιά­σουν τη λει­τουρ­γία της ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας για την ανα­δο­χή και την υιο­θε­σία. «Αντί λοι­πόν να προ­σλά­βει προ­σω­πι­κό όπως υπο­σχέ­θη­κε η κα Αχτσιό­γλου κατά την επί­σκε­ψή της, πήραν από­φα­ση να ανα­στεί­λουν τη λει­τουρ­γία του τμή­μα­τος Υπο­δο­χής Βρε­φών», τονί­ζει η ΠΟΕΔΗΝ.

Η καταγ­γε­λία της ΠΟΕΔΗΝ για το Κέντρο Βρε­φών

«18 Απρι­λί­ου 2019 η κα. Αχτσιό­γλου και η κα. Φωτί­ου επι­σκέ­φτη­καν το Κέντρο Βρε­φών «Η ΜΗΤΕΡΑ» για να εγκαι­νιά­σουν την λει­τουρ­γία της ηλε­κτρο­νι­κής πλατ­φόρ­μας για την ανα­δο­χή και την υιο­θε­σία. Υπο­σχέ­θη­καν στους εργα­ζό­με­νους προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού. Στο Κέντρο φιλο­ξε­νού­νται 68 παι­διά. Σε κάθε τμή­μα στη βάρ­δια υπάρ­χει μία βρε­φο­νη­πιο­κό­μος για να φρο­ντί­ζει 12 βρέ­φη – παι­διά.

Αντί λοι­πόν να προ­σλά­βει προ­σω­πι­κό όπως υπο­σχέ­θη­κε η κα Αχτσιό­γλου κατά την επί­σκε­ψή της, πήραν από­φα­ση να ανα­στεί­λουν τη λει­τουρ­γία του τμή­μα­τος Υπο­δο­χής Βρε­φών. Μεγά­λης σημα­σί­ας τμή­μα στην προ­ε­τοι­μα­σία για την φιλο­ξε­νία των βρε­φών στο Κέντρο. Τα βρέ­φη τώρα θα μετα­φέ­ρο­νται για φιλο­ξε­νία απευ­θεί­ας σε τμή­μα­τα με μεγα­λύ­τε­ρα βρέ­φη – παι­διά. Μεγά­λος είναι ο κίν­δυ­νος τραυ­μα­τι­σμού των βρε­φών καθώς επί­σης και η προ­σαρ­μο­γή τους πάρα πολύ δύσκο­λη.

Όλο αυτό για να μπο­ρέ­σουν να καλύ­ψουν την τρα­γι­κή έλλει­ψη προ­σω­πι­κού. Μετέ­φε­ραν του 5 βρε­φο­νη­πιο­κό­μους που υπη­ρε­τού­σαν στο εν λόγω τμή­μα, στα άλλα τμή­μα­τα για να καλύ­ψουν ανά­γκες. Οφεί­λουν 4.500 ρεπό στο προ­σω­πι­κό. Τον Απρί­λη όμως η Αχτσιό­γλου «έτα­ζε λαγούς με πετρα­χή­λια».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ ΜΗΤΕΡΑΠΟΕΔΗΝ
Comments (0)
Add Comment