Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα στο Παίδων – Μωράκι νοσηλεύεται απομονωμένο

Το αγοράκι έκανε το τεστ για τον φονικό ιό και βγήκε αρνητικό - Σε ετοιμότητα οι Ελληνικές αρχές

Ένα αγο­ρά­κι 7 μηνών σήμα­νε συνα­γερ­μό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο στο νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγλα­ΐα Κυριακού,καθώς θεω­ρή­θη­κε ύπο­πτο κρού­σμα για τον κορο­ναϊό. Το μωρά­κι νοση­λεύ­ε­ται σε απο­μο­νω­μέ­νο θάλα­μο στη μονά­δα λοι­μώ­ξε­ων του νοσο­κο­μεί­ου.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες από το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του Alpha, το αγο­ρά­κι υπε­βλή­θη στο τεστ για τον θανα­τη­φό­ρο ιό και αυτό βγή­κε αρνη­τι­κό.

Το μωρό έφτα­σε στην Ελλά­δα, προ­ερ­χό­με­νο από την Κίνα, πριν από δύο 24ώρα. Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ, η οικο­γέ­νεια του μικρού παι­διού ζει και εργά­ζε­ται στην Ελλά­δα, αλλά είχε προ­σφά­τως μετα­βεί στην Κίνα.

Ωστό­σο, όπως δια­πι­στώ­θη­κε, δεν είχε επι­σκε­φτεί την επαρ­χία Γου­μπέι, όπου πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε ο φονι­κός ιός και όπου κατα­γρά­φο­νται τα περισ­σό­τε­ρα κρού­σμα­τα.

Σε κάθε περί­πτω­ση, το μωρό εισή­χθη εσπευ­σμέ­να στο νοσο­κο­μείο «Παί­δων», με υψη­λό πυρε­τό.  Στο πλευ­ρό του βρί­σκο­νται συνε­χώς η μητέ­ρα και ο πατέ­ρας του.

«Η οικο­γέ­νεια ζει στην Ελλά­δα και είχε πάει για ένα μήνα στην Κίνα, σε μια περιο­χή που λέγε­ται Φου­τιάν, που είναι μακριά από το Γου­χάν. Το παι­δά­κι γύρι­σε από εκεί με την οικο­γέ­νεια την Παρα­σκευή και την Κυρια­κή έκα­νε ένα πυρε­τό έως 39 με συμ­πτώ­μα­τα λοί­μω­ξης του ανω­τέ­ρου ανα­πνευ­στι­κού, βήχα και ρινί­τι­δα», δήλω­σε στον Alpha η διευ­θύ­ντρια της Β΄Παιδιατρικής Κλι­νι­κής του νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων, Μαρία Τσο­λιά.

«Οδη­γή­θη­κε από άλλη είσο­δο προς τη μονά­δα λοι­μώ­ξε­ων που έχου­με, η οποία δια­θέ­τει και θαλά­μους αρνη­τι­κής πίε­σης, που αυτό μας προ­φυ­λάσ­σει αρκε­τά από τη μετά­δο­ση και νοση­λεύ­ε­ται εκεί», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΚΟΡΟΝΑΙΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
Comments (0)
Add Comment