Στο Παίδων «Αγία Σοφία» το βρέφος που το δάγκωσαν ποντίκια

Θα υποβληθεί σε όλες τις απαιτούμενες θεραπείες και επεμβάσεις

Στο νοσο­κο­μείο Παί­δων «Αγία Σοφία» της Αθή­νας μετα­φέρ­θη­κε το μόλις 3,5 μηνών βρέ­φος από το Διδυ­μό­τει­χο, το οποίο έφε­ρε δαγκω­μα­τιές από ποντί­κια.

Σύμ­φω­να με τα όσα δήλω­σε στο ΑΠΕ ο διοι­κη­τής του νοση­λευ­τι­κού ιδρύ­μα­τος της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, Δημή­τρης Αδα­μί­δης, η μικρή «χει­ρουρ­γή­θη­κε ήδη από παι­δο­χει­ρουρ­γούς και πλα­στι­κούς χει­ρουρ­γούς και νοση­λεύ­ε­ται στην παι­δο­χει­ρουρ­γι­κή κλι­νι­κή. Μέχρι στιγ­μής, εκτι­μά­ται ότι δεν συντρέ­χει άμε­σος κίν­δυ­νος για τη ζωή της, ωστό­σο δεν έχει απο­κλει­στεί το ενδε­χό­με­νο εμφά­νι­σης σοβα­ρό­τα­της λοί­μω­ξης, όπως η λεπτο­σπεί­ρω­ση, που είναι βαρύ­τα­τη σ’ αυτή την ηλι­κία και η θερα­πευ­τι­κή αγω­γή εφ’ όσον δια­πι­στω­θεί, είναι τοξι­κό­τα­τη.

Έχουν γίνει οι σχε­τι­κές εξε­τά­σεις αλλά τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τη δια­πί­στω­ση της συγκε­κρι­μέ­νης λοί­μω­ξης δεν βγαί­νουν τόσο γρή­γο­ρα και ήδη της χορη­γού­νται αντι­βιο­τι­κά για τις κοι­νές λοι­μώ­ξεις», ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Ο κ. Αδα­μί­δης διευ­κρι­νί­ζει, ότι η αερο­δια­κο­μι­δή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε κατό­πιν συνεν­νό­η­σης των παι­δο­χει­ρουρ­γών του ΠΓΝΑ με την παι­δο­χει­ρουρ­γι­κή μονά­δα πλα­στι­κής χει­ρουρ­γι­κής Παί­δων του νοσο­κο­μεί­ου «Αγία Σοφία».

 

Πηγή www.news.gr

ΒΡΕΦΟΣΠΑΙΔΩΝΠΟΝΤΙΚΙΑ
Comments (0)
Add Comment