Σοκ: Το 11 μηνών βρέφος είχε υποστεί άγρια σεξουαλική κακοποίηση -Το πόρισμα

Σοκ προκαλεί το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για το 11 μηνών βρέφος από τη Συρία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το ιατρο­δι­κα­στι­κό πόρι­σμα έδει­ξε ότι το 11 μηνών βρέ­φος είχε υπο­στεί άγρια σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση παρά φύσιν. Ωστό­σο, παρα­μέ­νει απροσ­διό­ρι­στη η αιτία θανά­του.

Το 11 μηνών βρέ­φος μετα­φέρ­θη­κε χθες από τους γονείς του νεκρό, στο νοσο­κο­μείο Παί­δων, το οποίο μάλι­στα εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση για το θάνα­το του παι­διού. Ο ιατρο­δι­κα­στής με τη μακρο­σκο­πι­κή εξέ­τα­ση είδε σημά­δια σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης, ωστό­σο, υπήρ­ξε και το σενά­ριο το σώμα του παι­διού να έχει υπο­στεί αλλοιώ­σεις λόγω πάθη­σης που είχε.

Τελι­κά, όπως απο­δεί­χθη­κε το 11 μηνών βρέ­φος είχε υπο­στεί άγρια σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση.

Να σημειω­θεί ότι χθες προ­σή­χθη­σαν οι γονείς του 11 μηνών βρέ­φους μαζί με ένα φιλι­κό τους ζευ­γά­ρι που έμε­νε μαζί τους στο διά­με­ρι­σμά τους στο Ζωγρά­φου, ενώ θα εξε­τα­στούν για κακο­ποί­η­ση από ιατρο­δι­κα­στή και τα 3 άλλα παι­δά­κια που έμε­ναν στο ίδιο σπί­τι με το άτυ­χο κορι­τσά­κι. Συγκε­κρι­μέ­να, στο δια­μέ­ρι­σμα βρέ­θη­καν άλλα τρία παι­διά, ένα βρέ­φος 11 μηνών και φέρε­ται να πρό­κει­ται για το δίδυ­μο αδερ­φά­κι του αδι­κο­χα­μέ­νου κορι­τσιού, ενώ τα άλλα δύο παι­διά είναι των συγκα­τοί­κων. Και τα τρία παι­διά φιλο­ξε­νού­νται στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγλα­ΐα Κυρια­κού και θα εξε­τα­στούν από ειδι­κούς και θα ληφθεί γενε­τι­κό υλι­κό τόσο από εκεί­να, όσο και από τους γονείς τους.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΒΡΕΦΟΣΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣΥΡΙΑ
Comments (0)
Add Comment