Σε εξάωρη στάση εργασίας οι νοσοκομειακοί γιατροί

Συγκέντρωση στις 10:00 στο Ζάππειο

Σε πανατ­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας από τις 9:00 έως τις 15:00 προ­χω­ρά­ει σήμε­ρα η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ).

Παράλ­λη­λα καλεί στις 10:00 σε κινη­το­ποί­η­ση στο Ζάπ­πειο εκεί όπου θα διε­ξα­χθεί ημε­ρί­δα του Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλ­λό­γου με θέμα «Ενη­μέ­ρω­ση και διά­λο­γος για τις Συμπρά­ξεις Δημό­σιου -Ιδιω­τι­κού Τομέα στη παρο­χή υπη­ρε­σιών υγεί­ας».

«Νομί­ζουν ότι είμα­στε ιθα­γε­νείς που θα μας ξεγε­λά­σουν με χάντρες και καθρε­φτά­κια για να κερ­δο­σκο­πούν, σε βάρος των εργα­σια­κών και επι­στη­μο­νι­κών δικαιω­μά­των μας και των ασθε­νών, οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες που ακο­νί­ζουν τα μαχαί­ρια τους δια­γκω­νι­ζό­με­νοι για τα κομ­μά­τια της νέας επι­χει­ρη­μα­τι­κής πίτας» ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων η ΟΕΝΓΕ.

Και προ­σθέ­τει: «Κερ­δι­σμέ­νη θα βγει μία μερί­δα επι­χει­ρη­μα­τιών εντός και εκτός των νοσο­κο­μεί­ων που θα ωφε­λη­θούν από τα νομι­μο­ποι­η­μέ­να φακε­λά­κια και την επέ­κτα­ση της μπίζ­νας με ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές, ιατρι­κούς του­ρι­σμούς και τη σύν­δε­ση των νοσο­κο­μεί­ων με ιδιώ­τες».

Όπως ανα­φέ­ρει η Ομο­σπον­δία «οι μεγά­λοι χαμέ­νοι θα είναι οι ασθε­νείς που θα ανα­γκά­ζο­νται να δίνουν νόμι­μα ή νομι­μο­ποι­η­μέ­να φακε­λά­κια άλλο­τε στις κερ­δο­σκο­πι­κές άλλο­τε στις μη κερ­δο­σκο­πι­κές (δημό­σια νοσο­κο­μεία — ΝΠΙΔ) επι­χει­ρή­σεις Υγεί­ας, να ακρι­βο­πλη­ρώ­νουν -αν και εφό­σον έχουν- για υπη­ρε­σί­ες που δικαιού­νται και που θα μπο­ρού­σαν να απο­λαμ­βά­νουν δωρε­άν και σε υψη­λό­τα­το επί­πε­δο, από ένα απο­κλει­στι­κά δημό­σιο κρα­τι­κό σύστη­μα Υγεί­ας».

Οι εργα­ζό­με­νοι επι­ση­μαί­νουν ότι θα προ­χω­ρή­σουν και σε άλλες κινη­το­ποι­ή­σεις για «μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μων για­τρών πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης, για ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς μας, για ανθρώ­πι­να ωρά­ρια, για το δικαί­ω­μα του λαού σε υψη­λού επι­πέ­δου σύγ­χρο­νες, απο­λύ­τως δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΑΣΘΕΝΕΙΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙΣΤΑΣΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment