ΠΟΕΔΗΝ: Νέα καταγγελία για δύο ασθενείς με αυτισμό που ζουν σε άθλιες συνθήκες στο Δρομοκαΐτειο

Μια ακόμα καταγγελία έρχεται από την ΠΟΕΔΗΝ για να ρίξει φως στις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν ασθενείς στο Δρομοκαΐτειο

Μια ακό­μα καταγ­γε­λία έρχε­ται από την ΠΟΕΔΗΝ για να ρίξει φως στις άθλιες συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες ζουν ασθε­νείς στο Δρο­μο­κα­ΐ­τειο.

Η Ομο­σπον­δία εργα­ζο­μέ­νων μετά την απο­κά­λυ­ψη ότι αυτι­στι­κό παι­δί βρί­σκε­ται εδώ και ένα­μι­ση χρό­νο δεμέ­νο σε ένα κρε­βά­τι στο Δρο­μο­κα­ΐ­τειο, επα­νέρ­χε­ται στο ίδιο θέμα αυτή τη φορά με δύο ακό­μα περι­στα­τι­κά.

Οι δύο ασθε­νείς πάσχουν από αυτι­σμό και βαριά νοη­τι­κή στέ­ρη­ση και μετα­φέρ­θη­καν με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή στο Ψυχια­τρι­κό Νοσο­κο­μείο Αττι­κής «Δρο­μο­κα­ΐ­τειο», το οποίο -σύμ­φω­να με την ΠΟΕΔΗΝ- δεν δια­θέ­τει κατάλ­λη­λο προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μή για τη νοση­λεία αυτής της κατη­γο­ρί­ας των ασθε­νών.

Οι εκπρό­σω­ποι της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια Νοσο­κο­μεία, ανα­φέ­ρουν χαρα­κτη­ρι­στι­κά:

«Ο αυτι­σμός δεν είναι ψυχια­τρι­κή νόσος, αλλά εντάσ­σε­ται στην κατη­γο­ρία των Διά­χυ­των Ανα­πτυ­ξια­κών Δια­τα­ρα­χών. Αυτές οι δια­τα­ρα­χές χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από σοβα­ρά ελλείμ­μα­τα σε πολ­λούς τομείς της ανά­πτυ­ξης, για αυτό το λόγο ονο­μά­ζο­νται «διά­χυ­τες». Οι συγκε­κρι­μέ­νοι ασθε­νείς χρειά­ζο­νται ειδι­κή μονά­δα φιλο­ξε­νί­ας που θα παρέ­χει και θα πλη­ροί τις απα­ραί­τη­τες συν­θή­κες και προ­ϋ­πο­θέ­σεις φιλο­ξε­νί­ας τους. Παράλ­λη­λα χρειά­ζε­ται άρτια εκπαι­δευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό στην ειδι­κή αγω­γή, για τη φρο­ντί­δα , τη λει­τουρ­γία και την ανά­πτυ­ξη δεξιο­τή­των των ατό­μων με αυτι­σμό, γεγο­νός που δεν υφί­στα­ται στο υπάρ­χον προ­σω­πι­κό του νοσο­κο­μεί­ου μας».

Δυστυ­χώς, σύμ­φω­να με την ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι η πρώ­τη φορά που άτο­μα με αυτι­σμό «παρ­κά­ρο­νται» σε Ψυχια­τρι­κές Κλι­νι­κές και Νοσο­κο­μεία, λόγω τρα­γι­κών ελλεί­ψε­ων σε δημό­σιες δομές φιλο­ξε­νί­ας και φρο­ντί­δας για την αντι­με­τώ­πι­ση αντί­στοι­χων περι­στα­τι­κών.

ΠΟΕΔΗΝ: Η μονάδα του «Δρομοκαΐτειου» δεν είναι ασφαλής για τους συγκεκριμένους ασθενείς

Οι συγκε­κρι­μέ­νοι δύο ασθε­νείς μετα­φέρ­θη­καν με εισαγ­γε­λι­κή εντο­λή από την Ψυχια­τρι­κή Κλι­νι­κή του Γενι­κού Κρα­τι­κού Νοσο­κο­μεί­ου «Γ.Γεννηματάς» στο «Δρο­μο­κα­ΐ­τειο», το οποίο, όμως, δεν μπο­ρεί να τους παρά­σχει την απαι­τού­με­νη νοση­λεία, σύμ­φω­να με την ΠΟΕΔΗΝ:

«Οι δύο ασθε­νείς εισή­χθη­σαν στο ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ, μονά­δα χρό­νιων ασθε­νών και μέσης νοση­λεί­ας, που αριθ­μεί 36 ασθε­νείς, όπου και οι περισ­σό­τε­ροι έχουν ψυχια­τρι­κή συμ­πτω­μα­το­λο­γία. Η μονά­δα αυτή δεν καθί­στα­ται ασφα­λής για τη νοση­λεία των δύο ασθε­νών, με απο­τέ­λε­σμα την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα τόσο των ίδιων, όσο και των υπό­λοι­πων ασθε­νών αλλά και του προ­σω­πι­κού».

Για την κάλυ­ψη των αυξη­μέ­νων ειδι­κών ανα­γκών των συγκε­κρι­μέ­νων ασθε­νών, το τμή­μα ενι­σχύ­ε­ται για 4–5 φορές το 24ωρο από άνδρες νοση­λευ­τές, «δανει­κούς» από την κλι­νι­κή οξέ­ων περι­στα­τι­κών, επι­ση­μαί­νει η ΠΟΕΔΗΝ:

«Απο­τέ­λε­σμα αυτής της κατά­στα­σης είναι να παρα­μέ­νουν οι κλι­νι­κές απο­δυ­να­μω­μέ­νες από προ­σω­πι­κό, να μην υφί­στα­ται το όριο προ­σω­πι­κού ασφα­λεί­ας και να παρα­μέ­νει μια νοση­λεύ­τρια για 35–40 ασθε­νείς, με τους κιν­δύ­νους που αυτό συνε­πά­γε­ται σε κάθε κλι­νι­κή».

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά από το Υπουρ­γείο Υγεί­ας να λάβει μέρι­μνα για τη μετα­φο­ρά των δύο ασθε­νών με αυτι­σμό σε ειδι­κή μονά­δα, ώστε να υπάρ­ξουν γι’ αυτούς συν­θή­κες ασφά­λειας και φρο­ντί­δας:

«Καθι­στού­με υπεύ­θυ­νους απέ­να­ντι στην κοι­νω­νία, την πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και τον κάθε υπεύ­θυ­νο που δεν θα μερι­μνή­σει για τις ενέρ­γειες φρο­ντί­δας και ασφά­λειας των δυό ασθε­νών», κατα­λή­γει η ΠΟΕΔΗΝ.

Καμία λύση για το αυτιστικό παιδί – Παραμένει δεμένο

Η ΠΟΕΔΗΝ καταγ­γέλ­λει ότι δεν υπήρ­ξε καμ­μία αλλα­γή στη φρο­ντί­δα του αυτι­στι­κού παι­διού, που παρα­μέ­νει δεμέ­νο με ιμά­ντες σε κρε­βά­τι στο «Δρο­μο­κα­ΐ­τειο», εδώ και ενά­μι­ση χρό­νο. Την περί­πτω­ση του δημο­σιο­ποί­η­σε πριν από λίγες ημέ­ρες με ανοι­χτή επι­στο­λή του, ο πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχά­λης Γιαν­νά­κος.

Στην επι­στο­λή του ο πρό­ε­δρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέ­φε­ρε ότι η ίδια η μητέ­ρα του αυτι­στι­κού παι­διού ήταν αυτή που τον παρα­κά­λε­σε να δημο­σιο­ποι­ή­σει το θέμα, με σκο­πό να ευαι­σθη­το­ποι­η­θούν οι αρμό­διοι και το παι­δί της να μετα­φερ­θεί σε ειδι­κό ξενώ­να για παι­διά με αυτι­σμό, ώστε να έχει καλύ­τε­ρη ιατρι­κή αντι­με­τώ­πι­ση από αυτή που του παρέ­χουν στο Δρο­μο­κα­ΐ­τειο.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΥΤΙΣΤΙΚΑΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ
Comments (0)
Add Comment