Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»: Προτεραιότητα η βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς

Με την τοποθέτηση συσκευών αξιολόγησης από την PrivateReview, πρωτοπορεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει

Το Γενι­κό Αντι­καρ­κι­νι­κό-Ογκο­λο­γι­κό Νοσο­κο­μείο «Ο Άγιος Σάβ­βας» υπη­ρε­τεί καθη­με­ρι­νά τους συναν­θρώ­πους μας όχι μόνο προ­σφέ­ρο­ντας υψη­λού επι­πέ­δου φρο­ντί­δα σε ασθε­νείς με καρ­κί­νο, αλλά και στο­χεύ­ο­ντας στην ανθρώ­πι­νη προ­σέγ­γι­ση τόσο των ίδιων των αρρώ­στων όσο και των συγ­γε­νών τους με την παρο­χή ενός υπο­στη­ρι­κτι­κού περι­βάλ­λο­ντος σε ιατρι­κό, ψυχο­λο­γι­κό και κοι­νω­νι­κό επί­πε­δο.

Σε αυτά τα πλαί­σια, η διοί­κη­ση του Νοσο­κο­μεί­ου επέ­λε­ξε να συνερ­γα­στεί με την PrivateReview προ­κει­μέ­νου να συγκε­ντρώ­νει σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο αξιο­λο­γή­σεις από ασθε­νείς και συνο­δούς και να αξιο­ποιεί τα απο­τε­λέ­σμα­τα για να βελ­τιώ­νει τις παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας.

Τον Σεπτέμ­βριο του 2019 τοπο­θε­τή­θη­καν σε κεντρι­κά σημεία εντός των χώρων του Νοσο­κο­μεί­ου έξι συσκευ­ές με οθό­νη αφής για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση σύντο­μης έρευ­νας ικα­νο­ποί­η­σης σε βασι­κούς τομείς όπως η ιατρι­κή φρο­ντί­δα, η νοση­λευ­τι­κή εξυ­πη­ρέ­τη­ση, οι διοι­κη­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και η καθα­ριό­τη­τα. Με μέσο όρο 650 απα­ντή­σε­ων τον μήνα, μέσα σε 3 μήνες έχουν ήδη συλ­λε­χθεί πάνω από 2.000 αξιο­λο­γή­σεις και το Νοσο­κο­μείο έχει πλέ­ον μετρή­σι­μα δεδο­μέ­να για το ποσο­στό ικα­νο­ποί­η­σης των επι­σκε­πτών του.

Όπως δήλω­σε η κ. Ευαν­θία Γεωρ­γιά­δη, Αν. Διοι­κή­τρια — Αντι­πρό­ε­δρος Δ.Σ.: «Ένα μονα­δι­κό ηλε­κτρο­νι­κό σύστη­μα αξιο­λό­γη­σης των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών λει­τουρ­γεί από 12/9/19 στο ΓΑΟΝΑ “Ο Άγιος Σάβ­βας”. Ασθε­νείς, συνο­δοί, επι­σκέ­πτες και εργα­ζό­με­νοι ανώ­νυ­μα, ηλε­κτρο­νι­κά και αξιό­πι­στα μπο­ρούν και αξιο­λο­γούν τις παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες σε 6 ταυ­τό­χρο­να σημεία του Νοσο­κο­μεί­ου. Αξιο­λο­γού­νται ταυ­τό­χρο­να τμή­μα­τα πρώ­της γραμ­μής του νοσο­κο­μεί­ου, αλλά και του παραρ­τή­μα­τος Κ.Η.Ν “Νίκος Κούρ­κου­λος” σε επι­λεγ­μέ­να σημεία και με έναν πρω­το­πο­ρια­κό σχε­δια­σμό. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα εξά­γο­νται ηλε­κτρο­νι­κά αυτό­μα­τα, δια­σφα­λί­ζο­ντας αξιο­πι­στία και δια­φά­νεια. Το συγκε­κρι­μέ­νο σύστη­μα αξιο­λό­γη­σης είναι το μονα­δι­κό που λει­τουρ­γεί σε δημό­σια δομή υγεί­ας και από τα ελά­χι­στα στον ιδιω­τι­κό τομέα».

Πώς αξιο­ποιεί το Νοσο­κο­μείο «Ο Άγιος Σάβ­βας» τις συσκευ­ές αξιο­λό­γη­σης PrivateReview

  • Συγκέ­ντρω­ση δεδο­μέ­νων από τους ασθε­νείς με εύκο­λο και απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο
  • Μέτρη­ση της ικα­νο­ποί­η­σης τη στιγ­μή που οι ασθε­νείς βρί­σκο­νται στους χώρους του Νοσο­κο­μεί­ου
  • Βελ­τί­ω­ση της εμπει­ρί­ας των ασθε­νών
  • Αύξη­ση της αφο­σί­ω­σης των εργα­ζο­μέ­νων στο λει­τούρ­γη­μά τους

«PrivateReview: Ολο­κλη­ρω­μέ­νες λύσεις για την μέτρη­ση ικα­νο­ποί­η­σης πελα­τών»

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Comments (0)
Add Comment