Λήξη συναγερμού για το ύποπτο κρούσμα κοροναϊού στον Ευαγγελισμό

Αρνητικές οι εξετάσεις του ασθενούς που νοσηλεύθηκε την Παρασκευή σε ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου

Ο 22χρονος ασθε­νής που μετέ­βη το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής στο νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός με ανη­συ­χη­τι­κά συμ­πτώ­μα­τα μετά από ταξί­δι του στην Κίνα, δεν έχει μολυν­θεί από τον ιό του κορο­ναϊ­ού, καθώς τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εργα­στη­ρια­κών ελέγ­χων απο­δεί­χθη­καν αρνη­τι­κά, όπως μετέ­δω­σε η ΕΡΤ στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων.

Ο ασθε­νής υπο­βλή­θη­κε σε εξο­νυ­χι­στι­κές εξε­τά­σεις, νοση­λευό­με­νος απο­μο­νω­μέ­νος σε ειδι­κό θάλα­μο του νοσο­κο­μεί­ου, με λοί­μω­ξη του ανα­πνευ­στι­κού συστή­μα­τος.

Σύμ­φω­να με τους για­τρούς, πλη­ρού­σε τα στοι­χεία για να χαρα­κτη­ρι­στεί ως ύπο­πτο κρού­σμα. Μετά τον απα­ραί­τη­το έλεγ­χο δείγ­μα­τος, εστά­λη στο μικρο­βιο­λο­γι­κό εργα­στή­ριο του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και το απο­τέ­λε­σμα ήταν αρνη­τι­κό.

Τέτοια κρού­σμα­τα ελέγ­χο­νται καθη­με­ρι­νά από το ιατρι­κό προ­σω­πι­κό, που τηρεί όλα τα ανα­γκαία προ­λη­πτι­κά μέτρα του πρω­το­κόλ­λου για τέτοιες έκτα­κτες περι­πτώ­σεις.

 

Πηγή www.news.gr

ΚΟΡΟΝΑΙΟΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Comments (0)
Add Comment