Εικόνες σοκ από το νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» – Κατσαρίδες δημιούργησαν αποικίες στα υπόγεια του κτιρίου

Εικόνες που σοκάρουν βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία

Δείτε το βίντεο

Εικό­νες που σοκά­ρουν βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας από την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Συγκε­κρι­μέ­να βίντεο με εικό­νες από τα υπό­γεια του νοσο­κο­μεί­ου «Αλε­ξάν­δρα», δεί­χνει τις κατσα­ρί­δες να έχουν δημιουρ­γή­σει αποι­κία.

Στο βίντεο φαί­νε­ται σε αρκε­τά σημεία να υπάρ­χουν λιμνά­ζο­ντα νερά με τις κατσα­ρί­δες να «κάνουν πάρ­τι».

Το βίντεο που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα ο πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχά­λης Γιαν­νά­κος.

«Θάλα­μοι Νοση­λεί­ας σε κακή κατά­στα­ση, κρε­βά­τια χαλα­σμέ­να, πλυ­ντή­ρια — λεβη­το­στά­σιο — μαγει­ρεία που στε­γά­ζο­νται σε ετοι­μόρ­ρο­πους χώρους, έλλει­ψη εξό­δων κιν­δύ­νου, καμία πυρα­σφά­λεια, καθό­λου φύλα­ξη. Δεν πάει άλλο αυτή η κατά­στα­ση» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η Ομο­σπον­δία.

Νωρί­τε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι είχαν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας.

 

 

Πηγή www.news.gr

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Comments (0)
Add Comment