Αγωνία για τον 33χρονο Κινέζο στο «Αττικόν» – Νοσηλεύεται με συμπτώματα κοροναϊού

Εντός της ημέρας αναμένεται να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη ο 33χρονος Κινέζος

Από ώρα σε ώρα ανα­μέ­νε­ται να βγουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τον 33χρονο Κινέ­ζο ο οποί­ος μετα­φέρ­θη­κε χθες, στο «Αττι­κόν» με ύπο­πτα συμ­πτώ­μα­τα κορο­ναϊ­ού.

Όπως έχει γίνει γνω­στό, ο 33χρονος  είχε ταξι­δέ­ψει πρό­σφα­τα από την Κίνα στη χώρα μας.

Αρχι­κά ο 33χρονος παρου­σιά­στη­κε ο ίδιος  στο Ιατρι­κό Φαλή­ρου και από εκεί ακο­λου­θή­θη­κε η δια­δι­κα­σία που προ­βλέ­πε­ται για την αντι­με­τώ­πι­ση ύπο­πτων κρου­σμά­των κορο­ναϊ­ού.

Ο άνδρας μετα­φέρ­θη­κε στη συνέ­χεια από ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο ασθε­νο­φό­ρο και τους δια­σώ­στες με τις ειδι­κές στο­λές στο «Αττι­κόν».

Συναγερμός στο «Αττικόν»

Αμέ­σως, σήμα­νε συνα­γερ­μός στο Τμή­μα Επει­γό­ντων του θερα­πευ­τη­ρί­ου, όπου ελή­φθη­σαν όλα τα ενδει­κνυό­με­να μέτρα σε περί­πτω­ση κορο­ναϊ­ού και πλέ­ον νοση­λεύ­ε­ται σε θάλα­μο αρνη­τι­κής πίε­σης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ έχει ορι­στεί με εντο­λή του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ως Κέντρο ανα­φο­ράς για την υπο­δο­χή των πρώ­των ύπο­πτων κρου­σμά­των λοί­μω­ξης από τον νέο κορο­ναϊό στην Ελλά­δα και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται επί­σης στην παρο­χή ιατρι­κής φρο­ντί­δας και την αντι­με­τώ­πι­ση πιθα­νών κρου­σμά­των από τον κορο­ναϊό.

Εντός της ημέρας τα αποτελέσματα

O 33χρονος από την πρώ­τη στιγ­μή υπε­βλή­θη στις απα­ραί­τη­τες εξε­τά­σεις προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί ένα έχει προ­σβλη­θεί από τον κορο­ναϊό.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα ανα­μέ­νε­ται να γίνουν γνω­στά εντός της ημέ­ρας.

 

Πηγή www.in.gr

ΑΤΤΙΚΟΝΚΙΝΕΖΟΣΚΟΡΟΝΑΙΟΣΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Comments (0)
Add Comment