Να μην δίνονται φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείο Υγείας την αυστηρή εφαρμογή του νόμου, για την απαγόρευση χορήγησης φαρμάκων, χωρίς ιατρική συνταγή.

Ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών ζητά από την πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γείο Υγεί­ας την αυστη­ρή εφαρ­μο­γή του νόμου, για την απα­γό­ρευ­ση χορή­γη­σης φαρ­μά­κων, χωρίς ιατρι­κή συντα­γή.

«Δυστυ­χώς η χώρα μας, κατέ­χει τη θλι­βε­ρή πρω­τιά στην Ευρώ­πη, στην κατα­νά­λω­ση αντι­βιο­τι­κών, που έχει οδη­γή­σει σε ένα από τα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά μικρο­βί­ων ανθε­κτι­κών, στα αντι­βιο­τι­κά, σε παγκό­σμιο επί­πε­δο», ανα­φέ­ρει ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών. Προ­σθέ­τει δε ότι οι ανθε­κτι­κές λοι­μώ­ξεις απο­τε­λούν ένα μεγά­λο πρό­βλη­μα, για την Δημό­σια Υγεία, το οποίο πολ­λές φορές έχει επι­ση­μαν­θεί από την επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα, χωρίς όμως η πολι­τεία να έχει λάβει μέχρι σήμε­ρα μέτρα, για την αντι­με­τώ­πι­σή του.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, «ο Ιατρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών έχει κάνει τα τελευ­ταία χρό­νια, επα­νει­λημ­μέ­νες εκκλή­σεις στην εκά­στο­τε πολι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, να λάβει τα ανα­γκαία μέτρα, για τον περιο­ρι­σμό της αλό­γι­στης χρή­σης των αντι­βιο­τι­κών που συσχε­τί­ζο­νται με την εμφά­νι­ση ανθε­κτι­κών μικρο­βί­ων, δια­σφα­λί­ζο­ντας ότι κανέ­να φάρ­μα­κο δεν θα δίνε­ται χωρίς ιατρι­κή συντα­γή ‚χωρίς ωστό­σο να εισα­κου­στεί. Μάλι­στα για το σοβα­ρό αυτό θέμα έχει κάνει και ανα­φο­ρά στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών».

Σημειώ­νε­ται μάλι­στα ότι «το ζήτη­μα δεν αφο­ρά μόνο τον μεμο­νω­μέ­νο ασθε­νή, αφο­ρά κυρί­ως τη Δημό­σια Υγεία. Μικρό­βια που καθί­στα­νται ανθε­κτι­κά σε οποια­δή­πο­τε φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή έχουν αποι­κί­σει τα ελλη­νι­κά νοσο­κο­μεία και απει­λούν τους ασθε­νείς που νοση­λεύ­ο­νται».

Σχο­λιά­ζο­ντας το θέμα ο πρό­ε­δρος του ΙΣΑ Γ. Πατού­λης, τόνι­σε πως «η κατά­χρη­ση αντι­βιο­τι­κών και η χορή­γη­ση φαρ­μά­κων, χωρίς ιατρι­κή συντα­γή είναι ένα κρί­σι­μο ζήτη­μα, για το οποίο ο ΙΣΑ έχει κάνει κατά και­ρούς πολ­λές παρεμ­βά­σεις και μάλι­στα προ­σέ­φυ­γε στον εισαγ­γε­λέα, για την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας». Πρό­σθε­σε ότι το επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα πρέ­πει να υπάρ­ξει συντο­νι­σμέ­νη εκστρα­τεία ενη­μέ­ρω­σης του κοι­νού, για τους κιν­δύ­νους που εγκυ­μο­νεί η κατά­χρη­ση αντι­βιο­τι­κών και ζήτη­σε «την αυστη­ρή εφαρ­μο­γή του νόμου που απα­γο­ρεύ­ει τη χορή­γη­ση αντι­βιο­τι­κών χωρίς ιατρι­κή συντα­γή, -όπως γίνε­ται στις υπό­λοι­πες χώρες της Ευρώ­πης -προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τευ­θεί ο πολί­της και η Δημό­σια υγεία».

 

Πηγή piraeuspress.gr

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝΦΑΡΜΑΚΑ
Comments (0)
Add Comment