Αυτή είναι η 24ωρη γραμμή του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό! Σε λειτουργία από σήμερα

Σε λειτουργία από σήμερα (07.03.2020) και επί 24ωρου βάσης θα είναι ο αριθμός 1135, η ειδική τηλεφωνική γραμμή του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό.

 

Σε λει­τουρ­γία από σήμε­ρα (07.03.2020) και επί 24ωρου βάσης θα είναι ο αριθ­μός 1135, η ειδι­κή τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή του ΕΟΔΥ για τον κορο­νο­ϊό.

Στο 1135 οι πολί­τες θα μπο­ρούν, όλες τις ώρες της ημέ­ρας να ζητούν πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον κορο­νο­ϊό και να συμ­βου­λεύ­ο­νται τους ειδι­κούς.  

 

Στον αριθ­μό αυτό, άνθρω­ποι που έχουν συμ­πτώ­μα­τα και έχουν ταξι­δέ­ψει στο εξω­τε­ρι­κό ή έχουν την υπο­ψία ότι μπο­ρεί να έχουν προ­σβλη­θεί από ασθε­νή της νόσου, θα μπο­ρούν να πάρουν οδη­γί­ες. Οι επι­στή­μο­νες του ΕΟΔΥ θα δίνουν τις απα­ραί­τη­τες οδη­γί­ες και την υπεύ­θυ­νη ενη­μέ­ρω­ση, είτε να απευ­θύ­νο­νται στον οικο­γε­νεια­κό για­τρό τους, είτε στο πλη­σιέ­στε­ρο νοσο­κο­μείο, εάν έχουν σοβα­ρά συμ­πτώ­μα­τα.

Σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο του ΕΟΔΥ, μέχρι σήμε­ρα έχουν ιχνη­λα­τη­θεί 1.500 άτο­μα που απο­τε­λούν επα­φές ή στε­νές επα­φές των 45 μέχρι σήμε­ρα επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των του ιού, ενώ από την ίδια έρευ­να των κλι­μα­κί­ων του ΕΟΔΥ, έχουν προ­κύ­ψει μέχρι σήμε­ρα 800 υπό εξέ­τα­ση δείγ­μα­τα, τα οποία έχουν απο­στα­λεί στα εργα­στή­ρια του Ινστι­τού­του Παστέρ και του Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών.

Νέες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ με… video

Στο νέο σποτ του ΕΟΔΥ για τον κορο­νο­ϊό, τονί­ζε­ται ότι ο ιός επη­ρε­ά­ζει πιο σοβα­ρά τις ευπα­θείς ομά­δες, όπως ηλι­κιω­μέ­νοι και ασθε­νείς με χρό­νια νοσή­μα­τα.

Οι πολί­τες καλού­νται να πλέ­νουν συχνά αλλά και σωστά τα χέρια τους, να καλύ­πτουν το στό­μα και τη μύτη τους με τον αγκώ­να τους όταν φτερ­νί­ζο­νται ή βήχουν και να κρα­τούν απο­στά­σεις από άτο­μα που εμφα­νί­ζουν συμ­πτώ­μα­τα, να καθα­ρί­ζουν τις επι­φά­νειες και να αερί­ζουν τους χώρους όπου βρί­σκο­νται.

Όσοι έχουν συμ­πτώ­μα­τα και είχαν βρε­θεί σε πλητ­τό­με­νη περιο­χή ή βρί­σκο­νται σε περιο­χή με κρού­σμα­τα, δεν πρέ­πει να πάνε στο νοσο­κο­μείο αλλά πρώ­τα να επι­κοι­νω­νή­σουν με τον για­τρό τους ή να καλέ­σουν τον ΕΟΔΥ και να μεί­νουν σπί­τι τους. Για απο­ρί­ες, πλέ­ον, υπάρ­χει και η τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή 1135.

 

 

Πηγή newsit.gr

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ. ΕΟΔΥ
Comments (0)
Add Comment