Βασιλακόπουλος : «Δεν υπάρχει Α1 χωρίς τον Ολυμπιακό, να βρεθεί λύση»

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Γιώργος Βασιλακόπουλος μίλησε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και υποστήριξε πως δεν υπάρχει Α1 χωρίς τον Ολυμπιακό

Ο Ολυ­μπια­κός έχει ξεκα­θα­ρί­σει την θέση του για τα όσα γίνο­νται στο ελλη­νι­κό μπά­σκετ. Δεν έκα­νε ούτε βήμα πίσω και δεν πρό­κει­ται να κάνει. Έχει κάνει συγκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις και θα επι­μεί­νει μέχρι τέλους για την δικαί­ω­ση των θέσε­ων του.

Είναι δεδο­μέ­νο πως ο Ολυ­μπια­κός συνε­χί­ζει την προ­σπά­θεια του και είναι επί­σης ξεκά­θα­ρο πως Πανα­γιώ­της και Γιώρ­γος Αγγε­λό­που­λος έχουν την στή­ρι­ξη των οπα­δών του συλ­λό­γου.

Ο πρό­ε­δρος της ΕΟΚ, Γιώρ­γος Βασι­λα­κό­που­λος μίλη­σε στην εφη­με­ρί­δα TA ΝΕΑ και ανα­φε­ρό­με­νος στο μεί­ζον θέμα του ελλη­νι­κού μπά­σκετ, επι­σή­μα­νε χαρα­κτη­ρι­στι­κά:

«Θα είναι ότι χει­ρό­τε­ρο για το μπά­σκετ, ένα σωμα­τείο με τόσο μεγά­λη ιστο­ρία όπως είναι ο Ολυ­μπια­κός να παί­ξει στην Α2 και θα πρέ­πει να βρε­θεί άμε­σα λύση. Το λέω ευθέ­ως».

Ο Γιώρ­γος Βασι­λα­κό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στην ΕΠΟ και την επι­τή­ρη­ση από την FIFA επι­ση­μαί­νο­ντας μετα­ξύ άλλων. «Πρό­κει­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο αίσχος του ελλη­νι­κού αθλη­τι­σμού αυτό που έγι­νε με την ΕΠΟ, με πρό­φα­ση την… εξυ­γί­αν­ση. Είναι αίσχος και σκάν­δα­λο που μειώ­νει και προ­σβά­λει ξεκά­θα­ρα την εθνι­κή μας ανε­ξαρ­τη­σία.

Δηλα­δή ήρθαν αυτοί οι κύριοι να μας κου­νή­σουν το δάχτυ­λο και να μας… σώσουν, για να φτά­σου­με ύστε­ρα από τόσους μήνες να κάνουν έναν τελι­κό Κυπέλ­λου κεκλει­σμέ­νων των θυρών. Εύγε! Λες και δεν υπάρ­χουν Έλλη­νες να διοι­κή­σουν. Κρί­μα, απλά κρί­μα για τέτοιο συμ­βι­βα­σμό».

 

Πηγή in.gr

Α2ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜΠΑΣΚΕΤΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Comments (0)
Add Comment