Συγκινεί ο Μπεργκ: Το δέσιμο με τον Παναθηναϊκό πολύ πιο ισχυρό από κάθε επιλογή

Ο Σουηδός μίλησε για το ισχυρό αίσθημα που τον ενώνει με τους πράσινους

Ο Ολυ­μπια­κός κινή­θη­κε για τον Μάρ­κους Μπεργκ σ’ αυτήν τη μετα­γρα­φι­κή περί­ο­δο, ενώ ο ίδιος είπε ότι κι άλλες ελλη­νι­κές ομά­δες του έκα­ναν πρό­τα­ση.

Ο Σου­η­δός, ωστό­σο, θα συνε­χί­σει την καριέ­ρα του στην Κράσ­νο­νταρ.

Μάλι­στα, μίλη­σε στην «Aftonbladet» για την ιδιαί­τε­ρη σχέ­ση που έχει με τον Πανα­θη­ναϊ­κό αλλά και τις προ­τά­σεις που είχε από άλλες ελλη­νι­κές ομά­δες.

Συγκε­κρι­μέ­να είπε:

«Οι φήμες που ακού­γο­νταν όλο το καλο­καί­ρι από την στιγ­μή που ολο­κλη­ρώ­θη­κε το συμ­βό­λαιο μου με την Αλ-Αϊν είναι φανε­ρό πως είχαν κάτι αλη­θές μέσα τους.

Ωστό­σο εγώ είχα μέσα μου την σχέ­ση μου με τον Πανα­θη­ναϊ­κό, με τον οποίο με συν­δέ­ει ένα απί­στευ­τα ισχυ­ρό συναί­σθη­μα. Είναι αλή­θεια ότι υπήρ­ξε ενδια­φέ­ρον από πολ­λές (ελλη­νι­κές) ομά­δες, εκτι­μώ και νιώ­θω κολα­κευ­μέ­νος από το ενδια­φέ­ρον αυτό, όμως ο σεβα­σμός και το δέσι­μο που είχα με τον Πανα­θη­ναϊ­κό ήταν πολύ πιο ισχυ­ρός από κάθε άλλη επι­λο­γή που είχα».

 

Πηγή newsbeast.gr

ΜΑΡΚΟΥΣ ΜΠΕΡΚΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Comments (0)
Add Comment