Σιμάο : «Μεγάλο βήμα στην καριέρα μου η ΑΕΚ, σπουδαίος ο Καρντόσο»

Οι πρώτες δηλώσεις του Πορτογάλου μέσου Νταβίντ Σιμάο, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην Ένωση

Ο Ντα­βίντ Σιμάο βρέ­θη­κε για πρώ­τη φορά το Σάβ­βα­το στα γρα­φεία της ΠΑΕ ΑΕΚ, ξενα­γή­θη­κε στους χώρους του «στρα­τη­γεί­ου» της ομά­δας, υπέ­γρα­ψε το νέο του συμ­βό­λαιο (τριε­τούς διάρ­κειας) και στη συνέ­χεια έκα­νε τις πρώ­τες του δηλώ­σεις φορώ­ντας την κιτρι­νό­μαυ­ρη φανέ­λα. Το AEK TV ήταν εκεί για να κατα­γρά­ψει τις πρώ­τες στιγ­μές του Πορ­το­γά­λου άσου.

Στις δηλώ­σεις του έπει­τα από την ολο­κλή­ρω­ση της μετα­γρα­φής του, ο Ντα­βίντ Σιμάο τόνι­σε: «Είμαι πολύ χαρού­με­νος που είμαι εδώ και απο­τε­λώ ποδο­σφαι­ρι­στή της ΑΕΚ. Απο­τε­λεί ένα μεγά­λο βήμα για την καριέ­ρα μου. Πρέ­πει να ευχα­ρι­στή­σω το κλαμπ και τον νέο μου προ­πο­νη­τή για την εμπι­στο­σύ­νη τους. Υπό­σχο­μαι ότι θα δώσω το 100% για αυτή την ομά­δα. Σήμε­ρα αισθά­νο­μαι πολύ χαρού­με­νος.

Γνω­ρί­ζω τον κύριο Μιγκέλ Καρ­ντό­σο. Έχου­με παί­ξει ως αντί­πα­λοι. Για εμέ­να είναι κατα­πλη­κτι­κός προ­πο­νη­τής, για­τί ο τρό­πος που αγω­νί­ζο­μαι είναι ο τρό­πος που αρέ­σει και σε εκεί­νον, με μεγά­λη κατο­χή μπά­λας. Είναι σπου­δαί­ος προ­πο­νη­τής και νομί­ζω ότι η ΑΕΚ έκα­νε μια καλή επι­λο­γή. Ελπί­ζω κι εγώ να βοη­θή­σω τον προ­πο­νη­τή και την ομά­δα και στο τέλος να είμα­στε όλοι χαρού­με­νοι με τον τίτλο.

Είναι καλό που υπάρ­χουν τρεις πορ­το­γά­λοι παί­κτες στην ομά­δα. Ο Σιμό­ες είναι και αρχη­γός. Δεν έχω παί­ξει μαζί τους, όμως είναι σημα­ντι­κό ότι ξέρουν την πόλη και την ομά­δα. Όμως είμαι ένας φυσιο­λο­γι­κός άνθρω­πος, μιλάω με όλους, τους Πορ­το­γά­λους, τους Έλλη­νες, με όλους… Οπό­τε είναι μεν σημα­ντι­κό, αλλά όχι πολύ σημα­ντι­κό!

Γνω­ρί­ζω ότι η ΑΕΚ είναι μεγά­λο κλαμπ με σημα­ντι­κή ιστο­ρία στην Ελλά­δα, με πολ­λούς και φανα­τι­κούς οπα­δούς. Επί­σης, η πόλη είναι κατα­πλη­κτι­κή για να μένεις. Ξέρω ότι πέρ­σι η ΑΕΚ έπαι­ξε στο Champions League με την πορ­το­γα­λι­κή Μπεν­φί­κα. Οπό­τε για να είμαι ειλι­κρι­νής είμαι χαρού­με­νος και περή­φα­νος που βρί­σκο­μαι πλέ­ον εδώ».

 

Πηγή in.gr

ΑΕΚΝΤΑΒΙΝΤ ΣΙΜΑΟΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Comments (0)
Add Comment