Μαρτίνς: «Ημασταν αποτελεσματικοί»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για τη νίκη επί του Παναιτωλικού (0-3), αλλά και για τις ευκαιρίες που έδωσε στους Μπα, Ραντζέλοβιτς και Μπρούνο.

Ο Ολυ­μπια­κός πέρα­σε σαν… σίφου­νας από το Αγρί­νιο, με την εμφά­νι­ση των Πει­ραιω­τών απέ­να­ντι στον Παναι­τω­λι­κό (0–3) να ικα­νο­ποιεί τον Πέδρο Μαρ­τίνς.

Ο Πορ­το­γά­λος τεχνι­κός μετά το τέλος της ανα­μέ­τρη­σης τόνι­σε ότι οι παί­κτες του ήταν απο­τε­λε­σμα­τι­κοί απέ­να­ντι στον πορ­τιέ­ρο του Παναι­τω­λι­κού και η ομά­δα του έφτα­σε δίκαια στην πολυ­πό­θη­τη νίκη.

Παράλ­λη­λα, επι­σή­μα­νε ότι έμει­νε ικα­νο­ποι­η­μέ­νος από τους Μπα, Ραν­τζέ­λο­βιτς και Μπρού­νο, οι οποί­οι πήραν ευκαι­ρί­ες στο απο­ψι­νό ματς και έδει­ξαν καλά στοι­χεία.

Ανα­λυ­τι­κά, ο Πέδρο Μαρ­τίνς σχο­λί­α­σε:

«Προη­γη­θή­κα­με 3–0 στο ημί­χρο­νο, αλλά ποτέ δεν είμα­στε εντε­λώς ήρε­μοι, για­τί η αδρε­να­λί­νη απο­τε­λεί μέρος του παι­χνι­διού. Ήμα­σταν απο­τε­λε­σμα­τι­κοί στο πρώ­το ημί­χρο­νο κι αυτό είναι σημα­ντι­κό. Έχου­με ένα πολύ σημα­ντι­κό παι­χνί­δι με τον Ερυ­θρό Αστέ­ρα την Τετάρ­τη. Η νίκη μας ήταν δίκαιη σήμε­ρα».

Για τους Μπα, Ραν­τζέ­λο­βιτς και Μπρού­νο: «Είναι νέα παι­διά, χωρίς πολύ χρό­νο συμ­με­το­χής και σίγου­ρα τους έλει­πε ο αγω­νι­στι­κός ρυθ­μός.

Ο Μπρού­νο είχε παί­ξει στα προ­κρι­μα­τι­κά του Champions League, ο δε Μπα είχε έλλει­ψη ρυθ­μού. Θέλουν τον χρό­νο τους, αλλά σε γενι­κές γραμ­μές είμα­στε πολύ ευχα­ρι­στη­μέ­νος».

Για το ρόστερ του Ολυ­μπια­κού: «Είμαι πολύ ευχα­ρι­στη­μέ­νος με την ομά­δα μου, δου­λεύ­ου­με πολύ καλά, όλοι οι παί­κτες παλεύ­ουν για μία θέση στην ενδε­κά­δα. Είμαι ευχα­ρι­στη­μέ­νος σε γενι­κές γραμ­μές με το ρόστερ της ομά­δας».

 

Πηγή in.gr

SUPER LEAGUEΜΑΡΤΙΝΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Comments (0)
Add Comment