Κορωνοϊός: Αναβάλλεται ο 9ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας

«Θύμα» του κορωνοϊού έπεσε ο διεθνής Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 22 Μαρτίου.

Οι διορ­γα­νω­τές, ΣΕΓΑΣ και Δήμος Αθη­ναί­ων, απο­φά­σι­σαν την ανα­βο­λή του για λόγους προ­στα­σί­ας. Ο ΣΕΓΑΣ θα απο­φα­σί­σει τις επό­με­νες ημέ­ρες για τη νέα ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής του, ενώ στην αυρια­νή συνε­δρί­α­ση του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου του θα συζη­τη­θούν όλα τα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν το άθλη­μα κι έχουν προ­κύ­ψει μετά τα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση για τον περιο­ρι­σμό της εξά­πλω­σης του κορω­νοϊ­ού στη χώρα μας.

Η ανα­κοί­νω­ση του ΣΕΓΑΣ λόγω κορω­νοϊ­ού

«Σύμ­φω­να με τα μέτρα της Κυβέρ­νη­σης, που ανα­κοι­νώ­θη­καν χθες, για τον περιο­ρι­σμό της εξά­πλω­σης του κορο­ναϊ­ού στην πατρί­δα μας, οι διορ­γα­νω­τές του 9ου Ημι­μα­ρα­θω­νί­ου Αθη­νών, ΣΕΓΑΣ και Δήμος Αθη­ναί­ων, ανα­κοι­νώ­νουν ότι ο αγώ­νας ο οποί­ος ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος να διε­ξα­χθεί στις 22 Μαρ­τί­ου, ανα­βάλ­λε­ται. Οι διορ­γα­νω­τές θα επα­νέλ­θουν με νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση για τη νέα ημε­ρο­μη­νία διε­ξα­γω­γής του Ημι­μα­ρα­θω­νί­ου και όλα τα τεχνι­κά ζητή­μα­τα, που αφο­ρούν στη διορ­γά­νω­ση.
Εξάλ­λου, αύριο Τρί­τη (10/3) συνε­δριά­ζει το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Ομο­σπον­δί­ας, το οποίο θα συζη­τή­σει τα δεδο­μέ­να που έχουν προ­κύ­ψει από τις ανα­κοι­νώ­σεις της Κυβέρ­νη­σης και θα προ­χω­ρή­σει στις ανά­λο­γες απο­φά­σεις, σε ό,τι αφο­ρά στις δρα­στη­ριό­τη­τες της».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

ΑΝΑΒΟΛΗΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣΚΟΡΟΝΟΪΟΣΣΕΓΑΣ
Comments (0)
Add Comment