Γιαννακόπουλος: Στέλνει υπερτροφές στον Έβρο! “Χρέος των Ελλήνων να στηρίξουμε τα σώματα ασφαλείας”

Βοήθεια στους χιλιάδες άντρες του Στρατού, της Αστυνομίας και του Λιμενικού “που υπερβάλουν εαυτούς για την ασφάλεια των συνόρων μας” ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει η εταιρεία Superfoods του ομίλου Γιαννακόπουλου.

Ο “ισχυ­ρός άνδρας” της ΚΑΕ και του Ερα­σι­τέ­χνη Πανα­θη­ναϊ­κού, Δημή­τρης Γιαν­να­κό­που­λος, έχει ανα­δεί­ξει από την πρώ­τη στιγ­μή το θέμα και με την κίνη­σή του αυτή καλεί και τους υπό­λοι­πους Έλλη­νες να στη­ρί­ξουν τους άνδρες που βρί­σκο­νται στα ελλη­νι­κά σύνο­ρα.

Η ανακοίνωση από τον όμιλο Γιαννακόπουλου

Με πλή­ρη συναί­σθη­ση των δύσκο­λων ωρών που περ­νά­ει η Πατρί­δα μας και με αίσθη­μα ευθύ­νης προς τους άντρες των σωμά­των ασφα­λεί­ας που υπερ­βά­λουν εαυ­τούς για την ασφά­λεια των συνό­ρων μας, η εται­ρεία μας Superfoods S.A είναι δίπλα στις προ­σπά­θειες και στις ανά­γκες των ανθρώ­πων αυτών, και στέλ­νει άμε­σα συμπλη­ρώ­μα­τα δια­τρο­φής βασι­σμέ­να στις υπερ­τρο­φές για ενέρ­γεια, τόνω­ση και ενί­σχυ­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού.

Από τον Έβρο ως το Καστε­λό­ρι­ζο χιλιά­δες άντρες του Στρα­τού, της Αστυ­νο­μί­ας και του Λιμε­νι­κού στη­ρί­ζουν την Ελλά­δα. Χρέ­ος των υπό­λοι­πων Ελλή­νων είναι να τους στη­ρί­ξου­με με όποιον τρό­πο μπο­ρού­με.

 

Πηγή www.newsit.gr

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΥΝΟΡΑ
Comments (0)
Add Comment