Θλίψη στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Κώστας Παπαδημητρίου σε ηλικία μόλις 45 ετών

Ιστορικό στέλεχος της Νεολαίας του κόμματος, ο Κώστας Παπαδημητρίου πέθανε αιφνιδίως την Κυριακή το βράδυ σε ηλικία μόλις 45 ετών

Στο πέν­θος βυθί­στη­κε το ΠΑΣΟΚ, καθώς το βρά­δυ της Κυρια­κής έφυ­γε ξαφ­νι­κά από τη ζωή το ιστο­ρι­κό στέ­λε­χος της Νεο­λαί­ας του κόμ­μα­τος Κώστας Παπα­δη­μη­τρί­ου στα 45 του χρό­νια.

Ο Κώστας Παπα­δη­μη­τρί­ου στα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια υπήρ­ξε ενερ­γό στέ­λε­χος της ΠΑΣΠ, ενώ διε­τέ­λε­σε και γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Οικο­νο­μι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου.

Την είδη­ση, την οποία γνω­στο­ποί­η­σε με ανάρ­τη­σή του, ένα παλιό στέ­λε­χος της νεο­λαί­ας ΠΑΣΟΚ, ο Αγης Τάτσης, προ­κά­λε­σε σοκ στου παλιούς συντρό­φους του.

«Είμαι συγκλο­νι­σμέ­νος! Μόλις έμα­θα την απώ­λεια του παλιού συντρό­φου από τη Ν. ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Παπα­δη­μη­τρί­ου. (Kostas Papadimitriou). Πάντα με το χαμό­γε­λο, πάντα με χιού­μορ. Πολύ κρί­μα ! Μόνο 45 χρο­νών! Κου­ρά­γιο στην οικο­γέ­νεια. Κου­ρά­γιο στον αδελ­φό του τον Γιάν­νη», έγρα­ψε ο Άφης Τάτσης.

 

Πηγή www.in.gr

ΘΑΝΑΤΟΣΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΑΣΟΚ
Comments (0)
Add Comment