Πέθανε ο Φίλιππος Πετσάλνικος

Σε ηλικία 70 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος. 

Σε ηλι­κία 70 ετών έφυ­γε από τη ζωή ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Βου­λής, Φίλιπ­πος Πετσάλ­νι­κος. Μετά από πρό­τα­ση του προ­έ­δρου της Βου­λής, Κώστα Τασού­λα και από­φα­ση των υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών, Χρή­στου Σταϊ­κού­ρα και Εσω­τε­ρι­κών, Τάκη Θεο­δω­ρι­κά­κου, η κηδεία του πρώ­ην προ­έ­δρου της Βου­λής Φίλιπ­που Πετσάλ­νι­κου, θα γίνει δημο­σία δαπά­νη.

Γεν­νή­θη­κε την 1η Δεκεμ­βρί­ου του 1950 στο Μαυ­ρο­χώ­ρι Καστο­ριάς από αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια. Έκα­νε σπου­δές Νομι­κής στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης και μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στα Νομι­κά και τα Οικο­νο­μι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο της Βόν­νης, στη Γερ­μα­νία. Για να εξα­σφα­λί­ζει πόρους για τις σπου­δές του, εργά­στη­κε σε διά­φο­ρα εργοστάσια.Κατά τη δια­μο­νή του στη Γερ­μα­νία ανέ­πτυ­ξε συν­δι­κα­λι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Ήταν παντρε­μέ­νος με τη Μαριέ­λε Μπί­ντε­χντικ και έχουν τρία παι­διά. Στις 2 Απρι­λί­ου 2009 τιμή­θη­κε με τον Μεγά­λο Σταυ­ρό της Αξί­ας με Αστέ­ρα του Τάγ­μα­τος της Αξί­ας της Ομο­σπον­δια­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας για την «εξαι­ρε­τι­κή προ­σφο­ρά του στις ελλη­νο­γερ­μα­νι­κές σχέ­σεις».

Πολι­τι­κή Στα­διο­δρο­μία

Έγι­νε μέλος του ΠΑΣΟΚ από τη ίδρυ­ση του κινή­μα­τος, το 1974. Διε­τέ­λε­σε γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Λαϊ­κής Επι­μόρ­φω­σης στο υπουρ­γείο Παι­δεί­ας από το 1984 ως το 1985 και στο συνέ­δριο του ΠΑΣΟΚ τον Απρί­λιο του 1994 εξε­λέ­γη μέλος της κεντρι­κής επι­τρο­πής, θέση στην οποία επα­νε­ξε­λέ­γη και στα συνέ­δρια των ετών 1996, 1999 και 2001 .[4] Εξε­λέ­γη βου­λευ­τής στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Καστο­ριάς στις εκλο­γές του 1985, του Ιου­νί­ου και του Νοεμ­βρί­ου 1989, του 1990, του 1993, του 1996 και του 2000[4].

Διε­τέ­λε­σε υφυ­πουρ­γός και υπουρ­γός σε πολ­λές κυβερ­νή­σεις του ΠΑΣΟΚ: υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των (1986 — 1987, 1988 -1989 και 2000 — 2001), υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­σμού (1987 — 1988), ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εθνι­κής Παι­δεί­ας και θρη­σκευ­μά­των (1994 — 1996), υπουρ­γός Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης (1996 — 1998), υπουρ­γός Δημό­σιας Τάξης (1998 — 1999) και υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης (2002 — 2004).

Το 2004, έπει­τα από την εκλο­γή του στις εκλο­γές της ίδιας χρο­νιάς, εξε­λέ­γη αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής των Ελλή­νων, για να επα­νε­κλε­γεί στο ίδιο αξί­ω­μα το Σεπτέμ­βριο του 2007. Το Νοέμ­βριο του 2011, προ­τά­θη­κε από το Γιώρ­γο Παπαν­δρέ­ου για πρω­θυ­πουρ­γός για την υπό σχη­μα­τι­σμό μετα­βα­τι­κή κυβέρ­νη­ση. Η υπο­ψη­φιό­τη­τά του αυτή προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις από στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και του ΛΑΟΣ,ως απο­λύ­τως ελεγ­χό­με­νη από τον Γιώρ­γο Παπαν­δρέ­ου και τελι­κώς απο­σύρ­θη­κε. [5] Στις εκλο­γές της 6ης Μαΐ­ου 2012, δεν κατά­φε­ρε να εκλε­γεί βου­λευ­τής. Πριν τις εκλο­γές Ιου­νί­ου 2012 ανα­κοί­νω­σε πως δεν θα είναι υπο­ψή­φιος στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Καστοριάς.[6]

Πρό­ε­δρος της Βου­λής

Ο Φ. Πετσάλ­νι­κος εξε­λέ­γη από τη Βου­λή που προ­έ­κυ­ψε έπει­τα από τις πρό­ω­ρες εκλο­γές του 2009 πρό­ε­δρός της, με 168 ψήφους (130 λευ­κά και ένα άκυ­ρο) επί συνό­λου 299 ψηφισάντων[7].

Πολι­τι­κά Αξιώ­μα­τα που κατεί­χε

1986 — 1987 : Υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των (1η θητεία)
1987 — 1988 : Υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­σμού (Τομείς Νέας Γενιάς, Από­δη­μου Ελλη­νι­σμού, Λαϊ­κής Επι­μόρ­φω­σης)
1988 — 1989 : Υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των (2η θητεία)
1990 — 1993 : Γραμ­μα­τέ­ας του Κοι­νο­βου­λευ­τι­κού Τομέα Παι­δεί­ας του ΠΑΣΟΚ
1994 — 1996 : Ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των
1996 — 1998 : Υπουρ­γός Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης
1998 — 1999 : Υπουρ­γός Δημό­σιας Τάξης
2000 — 2001 : Υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των (3η θητεία)
2001 — 2004 : Υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης
2004 — 2009 : Αντι­πρό­ε­δρος του Ελλη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου
2009 — 2012 : Πρό­ε­δρος του Ελλη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου

 

Πηγή www.skai.gr

ΘΑΝΑΤΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Comments (0)
Add Comment