Κωνσταντίνος Μπάστας — “Αθήνα Ψηλά”

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Ο Κων­στα­ντί­νος Μπά­στας είναι υπο­ψή­φιος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος με την παρά­τα­ξη «Αθή­να Ψηλά» του Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη.

 

ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΤΑΣ
Comments (0)
Add Comment