Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό

Τι αποφάσισε ο πρωθυπουργός για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων

Ευρεία σύσκε­ψη υπό τον Πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, για την απο­τί­μη­ση της κατά­στα­σης στον Έβρο και στα νησιά, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα το από­γευ­μα στο Μέγα­ρο Μαξί­μου.

Στη σύσκε­ψη μετεί­χαν ο Υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μ. Χρυ­σο­χοϊ­δης, ο Υπουρ­γός Εθνι­κής Αμυ­νας Ν. Πανα­γιω­τό­που­λος, ο Υπουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής Γ. Πλα­κιω­τά­κης, ο Υφυ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Λ. Οικο­νό­μου, ο Υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας Αλ. Στε­φα­νής, ο Αρχη­γός ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώ­ρος, ο Αρχη­γός του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος Θ. Κλιά­ρης, ο Διοι­κη­τής της ΕΥΠ Π. Κοντο­λέ­ων, η Διευ­θύ­ντρια του Διπλω­μα­τι­κού Γρα­φεί­ου του Πρω­θυ­πουρ­γού Ελέ­νη Σου­ρα­νή και ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Πρω­θυ­πουρ­γού Γρ. Δημη­τριά­δης.

Στη διάρ­κεια της σύσκε­ψης δια­πι­στώ­θη­κε η επι­τυ­χής απο­τρε­πτι­κή δρά­ση των δυνά­με­ων της ΕΛΑΣ, του Στρα­τού και του Λιμε­νι­κού, απέ­να­ντι στις προ­σπά­θειες της οργα­νω­μέ­νης παρά­νο­μης εισό­δου στη χώρα και συζη­τή­θη­κε ο περαι­τέ­ρω σχε­δια­σμός της φύλα­ξης των συνό­ρων.

 

Πηγή newsbeast.gr

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΕΒΡΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Comments (0)
Add Comment