Έκτακτη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα

Θα συνεδριάσει στις 18:00 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Εκτά­κτως θα συνε­δριά­σει το από­γευ­μα το Κυβερ­νη­τι­κό Συμ­βού­λιο Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας για το προ­σφυ­γι­κό κι όσα γίνο­νται στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα.

Το ΚΥΣΕΑ λάβει χώρα στο Μέγα­ρο Μαξί­μου στις 18:00 υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το πρωί του Σαβ­βά­του είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κυβερ­νη­τι­κή σύσκε­ψη με τη συμ­με­το­χή του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Νίκου Δέν­δια, του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη, του υπουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας Νίκου Πανα­γιω­τό­που­λου, του υφυ­πουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Λευ­τέ­ρη Οικο­νό­μου, του υφυ­πουρ­γού Εθνι­κής Άμυ­νας Αλκι­βιά­δη Στε­φα­νή, του αρχη­γού ΓΕΕΘΑ Κων­στα­ντί­νου Φλώ­ρου και εκπρο­σώ­πων του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΚΥΣΕΑΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Comments (0)
Add Comment