«Ο φτωχούλης του Θεού» του Καζαντζάκη στο Ηρώδειο σε μουσική Παπαδημητρίου

Στις 4 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο

Η Εται­ρεία Φίλων Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πει­ραιά θα παρου­σιά­σει για πρώ­τη φορά το αρι­στούρ­γη­μα του Νίκου Καζαν­τζά­κη «Ο φτω­χού­λης του Θεού», με σκο­πό να τιμη­θούν τα 800 χρό­νια μνή­μης του Φρα­γκί­σκου της Ασί­ζης.

Το έργο θα παι­χτεί σε θεα­τρι­κή δια­σκευή με έμφα­ση στη μου­σι­κή και τα τρα­γού­δια του Δημή­τρη Παπα­δη­μη­τρί­ου, σε φόρ­μα κρη­τι­κού — μεσαιω­νι­κού έπους, με παράλ­λη­λα τα δρα­μα­τι­κά και τα μου­σι­κά στοι­χεία, ερμη­νευ­τές τρα­γου­δι­στές, ηθο­ποιούς, χορω­δία.

Το συγκλο­νι­στι­κό έργο του Νίκου Καζαν­τζά­κη «Ο Φτω­χού­λης του Θεού» ακο­λου­θεί τα βήμα­τα του άγιου Φρα­γκί­σκου της Ασί­ζης, από την εφη­βεία του έως τον θάνα­τό του, μια και φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 800 χρό­νια από την ίδρυ­ση του πρώ­του μονα­στι­κού του τάγ­μα­τος. Μια επέ­τειος που εορ­τά­ζε­ται σε όλο τον κόσμο την ίδια μέρα. Ο Ηρα­κλειώ­της συγ­γρα­φέ­ας γρά­φει ίσως το πιο συγκι­νη­τι­κό μυθι­στό­ρη­μά του, που εμπνέ­ε­ται από τον βασα­νι­στι­κό βίο του νεα­ρού άρχο­ντα της Ασί­ζης, που αφή­νει πίσω του την πλού­σια ζωή, για να ασπα­στεί την φτώ­χεια, την ταπεί­νω­ση, την αγά­πη για όλα τα ζωντα­νά πλά­σμα­τα του κόσμου.

Ο «Φτω­χού­λης του Θεού» που θα παρου­σια­στεί σε θεα­τρι­κή προ­σαρ­μο­γή και σκη­νο­θε­σία Ηλία Μαλαν­δρή, είναι ένα έργο που ανή­κει στο είδος του μου­σι­κού θεά­τρου, σε πρω­τό­τυ­πη σύν­θε­ση του Δημή­τρη Παπα­δη­μη­τρί­ου που έγι­νε για την συγκε­κρι­μέ­νη παρά­στα­ση.

Το καστ περι­λαμ­βά­νει τον Θοδω­ρή Βου­τσι­κά­κη (Φρα­γκί­σκο), τη Βερό­νι­κα Δαβά­κη (Αδερ­φή Κλά­ρα), τον Μπά­μπη Βελι­σά­ριο (Φρά­τε Λεό­νε) και στο ρόλο της μητέ­ρας την Μαρία Τζο­μπα­νά­κη, να μοι­ρά­ζο­νται λυρι­κά τους κορυ­φαί­ους ρόλους του έργου. Παράλ­λη­λα η δρά­ση του έργου μας γυρ­νά­ει στην Ασί­ζη και ζωντα­νεύ­ει θεα­τρι­κά την βασα­νι­στι­κή πορεία του ανθρώ­που προς την ολο­κλή­ρω­ση, με μια πλειά­δα νέων ερμη­νευ­τών.

Στο ρόλο του Φρα­γκί­σκου ο Γιώρ­γος Παρ­τα­λί­δης, στο ρόλο του Φρά­τε Λεό­νε ο Νίκος Γκέ­λια, στο ρόλο του Λεπρού ο Νίκος Μέλ­λος, στην αφή­γη­ση των κει­μέ­νων του Φρα­γκί­σκου η Χρυ­σάν­θη Γεωρ­γα­ντί­δου, συμ­με­τέ­χουν ακό­μη 30 νέοι ηθο­ποιοί και χορω­δοί.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κρη­τι­κή λύρα σολίστ ο Γιώρ­γος Καλού­δης

Η Καμε­ρά­τα

Η Χορω­δία της ΕΡΤ (διδα­σκα­λία ο Γ. Κτι­στά­κης)

Στο ρόλο της μητέ­ρας Μαρία Τζο­μπα­νά­κη

Στο ρόλο του πατέ­ρα Βασί­λης Μυριαν­θό­που­λος

Στη φωνή του Θεού Γρη­γό­ρης Βαλ­τι­νός

Φιλι­κή συμ­με­το­χή στο ρόλο του Πάπα της Ρώμης Κώστας Καζά­κος

Σκη­νο­θε­σία, προ­σαρ­μο­γή: ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ

Μου­σι­κή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Χορο­γρα­φία: ΒΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Φωτι­σμοί: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ

Κοστού­μια-Σκη­νι­κά: ΚΟΥΛΑ ΓΑΛΙΩΝΗ

Μου­σι­κή διδα­σκα­λία: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΤΑΣ

Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Επι­μέ­λεια ήχου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχε­δια­σμός αφί­σας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Βίντεο-τρέι­λερ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ

Φωτο­γρα­φί­ες: ΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΙΔΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Δημό­σιες σχέ­σεις: ΧΡΥΣΑ ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ

Οργά­νω­ση Παρα­γω­γής: Entertain.gr

Παί­ζουν επί­σης: Σπύ­ρος Ξένος, Δημή­τρης Μελέ­της, Σταυ­ρια­νός Κινα­λό­που­λος, Υάκιν­θος Μάι­νας, Σπύ­ρος Καλ­λι­βω­κάς, Βασί­λης Βου­τε­τά­κης, Γιώρ­γος Γιαν­νά­κης, Παύ­λος Λου­τσί­δης.

 

 

Πηγή tanea.gr

ΗΡΩΔΕΙΟΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣΟ ΦΤΩΧΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Comments (0)
Add Comment