«Η λίμνη των κύκνων» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη «Λίμνη των Κύκνων»

Όταν μιλά­με για μπα­λέ­το, η σκέ­ψη μας πάει κατευ­θεί­αν στον Τσαϊ­κόφ­σκι και στη Λίμνη των Κύκνων. Το μπα­λέ­το των μπα­λέ­των, με την μυστη­ρια­κή του φύση.

Το δια­ση­μό­τε­ρο μπα­λέ­το όλων των επο­χών, η γοη­τευ­τι­κή Λίμνη των Κύκνων, το αρι­στούρ­γη­μα του κορυ­φαί­ου συν­θέ­τη Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊ­κόφ­σκι — το όνο­μα του οποί­ου συν­δέ­θη­κε όσο κανέ­να με το χορό, χάρη στη συναι­σθη­μα­τι­κή δύνα­μη και τη θεα­τρι­κό­τη­τα της μου­σι­κής του- φιλο­ξε­νεί­ται για λίγες μόνο παρα­στά­σεις στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά από τις 9 έως τις 20 Οκτω­βρί­ου.

Η Λίμνη των Κύκνων, η πιο συγκι­νη­τι­κή ιστο­ρία αγά­πης του κλα­σι­κού χορού, είναι το μπα­λέ­το, το οποίο δια­χρο­νι­κά συναρ­πά­ζει και συγκι­νεί το κοι­νό (παρου­σιά­στη­κε για πρώ­τη φορά στις 4 Μαρ­τί­ου του 1877 στο θέα­τρο Μπολ­σόι και έκτο­τε δεν έχει στα­μα­τή­σει να γοη­τεύ­ει τον κόσμο). Συν­δυά­ζει την μαγεία, το τρα­γι­κό και το ειδύλ­λιο, τον ρομα­ντι­σμό , την αγά­πη και την εξα­πά­τη­ση με έναν μονα­δι­κό τρό­πο.

Την ίδια στιγ­μή απο­τε­λεί την υπέρ­τα­τη πρό­κλη­ση στην καριέ­ρα των χορευ­τών, αφού οι δεξιο­τε­χνι­κές ικα­νό­τη­τες και ο λυρι­σμός που απαι­τού­νται για την ολο­κλη­ρω­μέ­νη ερμη­νεία του, είναι σχε­δόν πάνω από τα ανθρώ­πι­να όρια. Παράλ­λη­λα, πρό­κει­ται για ένα αυτό­νο­μο μου­σι­κό έργο μεγά­λων ερμη­νευ­τι­κών απαι­τή­σε­ων, με αγα­πη­μέ­νες μελω­δί­ες που αιχ­μα­λω­τί­ζουν και σαγη­νεύ­ουν τις αισθή­σεις. Το κορυ­φαίο Russian Ballet Theater με τους διά­ση­μους σολίστ δια­πρέ­πει παγκο­σμί­ως με τη συγκε­κρι­μέ­νη παρά­στα­ση.

Μια μονα­δι­κή ευκαι­ρία να δει το κοι­νό από κοντά το φημι­σμέ­νο Russian Ballet Theater — μια από τις πιο ανα­γνω­ρί­σι­μες δυνά­μεις του κλα­σι­κού χορού της Μόσχας -, και να μετα­φερ­θεί στο μαγι­κό παρα­μυ­θέ­νιο κόσμο, όπου το καλό μάχε­ται με το κακό και η αγά­πη με την προ­δο­σία και την από­γνω­ση.

Russian Ballet Theater

Η ομά­δα κλα­σι­κού χορού Russian Ballet Theater ιδρύ­θη­κε το 2000 και αμέ­σως καθιε­ρώ­θη­κε ως ένα διαρ­κώς εξε­λισ­σό­με­νο συγκρό­τη­μα χορού. Υιο­θε­τώ­ντας τις παρα­δό­σεις της κλη­ρο­νο­μιάς του κλα­σι­κού μπα­λέ­του, περι­λαμ­βά­νει στο ρεπερ­τό­ριό του σχε­δόν όλες τις παρα­στά­σεις του χρυ­σού αιώ­να του ρωσι­κού μπα­λέ­του όπως τα έργα «Λίμνη των κύκνων», «Η ωραία κοι­μω­μέ­νη», «Καρυο­θραύ­στης», «Ζιζέλ», «Ρωμαί­ος και Ιου­λιέ­τα», «Στα­χτο­πού­τα», «Μπα­για­ντέ­ρα», «Δον Κιχώ­της» κ.ά.

Από την επο­χή της ίδρυ­σής της, περιό­δευ­σε με μεγά­λη επι­τυ­χία σε πολ­λές χώρες του κόσμου: Γερ­μα­νία, ΗΠΑ, Ιτα­λία, Μάλ­τα, Κανα­δά, Μεξι­κό, Κίνα, Νοτιο­α­φρι­κα­νι­κή Δημο­κρα­τία, Ισπα­νία, Πορ­το­γα­λία, Ολλαν­δία, Ιρλαν­δία, Πολω­νία κ.ά. ενώ συνερ­γά­στη­κε με επι­φα­νείς καλ­λι­τέ­χνες δια­φό­ρων ομά­δων μετα­ξύ των οποί­ων τα Θέα­τρα Μπολ­σόι, Μαρίν­σκι, Στα­νι­σλάβ­σκι.

Το Δεκέμ­βρη του 2016 τα Russian Ballet Theater παρου­σί­α­σαν με τερά­στια επι­τυ­χία τον «Καρυο­θραύ­στη», στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο του Πει­ραιά και αμέ­σως μετά ακο­λού­θη­σαν «Η ωραία κοι­μω­μέ­νη» και «Η Στα­χτο­πού­τα» εξοι­κειώ­νο­ντας το ελλη­νι­κό κοι­νό με το αυθε­ντι­κό κλα­σι­κό μπα­λέ­το.

Ημέ­ρες παρα­στά­σε­ων:

Δευ­τέ­ρα (14/10), Τετάρ­τη (9/10, 16/10) & Πέμ­πτη (10/10, 17/10) : 20:00
Παρα­σκευή (11/10, 18/10): 17:00 & 20.00
Σάβ­βα­το (12/10, 19/10) : 15:00, 18:00 & 21:00
Κυρια­κή (13/10, 20/10) : 12:00, 17:00 & 20:00

Έξτρα παρα­στά­σεις:

Πέμ­πτη 10/10 στις 17:00
Δευ­τέ­ρα 14/10 στις 17:00
Τετάρ­τη 16/10 στις 17:00
Πέμ­πτη 17/10 στις 17:00

Εισι­τή­ρια:

Δια­κε­κρι­μέ­νη: 30 €- Φοι­τη­τι­κό-Ανέρ­γων: 25 € | Α’ Ζώνη: 25 € – Φοι­τη­τι­κό-Ανέρ­γων: 20 € | B’ Ζώνη: 20 € – Φοι­τη­τι­κό-Ανέρ­γων: 15 € | Γ’ Ζώνη: 15 € – Φοι­τη­τι­κό-Ανέρ­γων: 10 €

Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων: ταμείο Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πει­ραιά

 

Πηγή www.newsbomb.gr

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝΠΕΙΡΑΙΑΣ
Comments (0)
Add Comment