Μεγάλη απάτη στο WhatsApp – Προσοχή αν δείτε αυτά τα μηνύματα

Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές τόσο στο Android όσο και στο iOS, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το WhatsApp αποτελεί στόχο για πολλούς χάκερς.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της βρε­τα­νι­κής Sun η τελευ­ταία απά­τη έχει να κάνει με μια υπο­τι­θέ­με­νη προ­σφο­ρά δωρε­άν gigabyte. Ωστό­σο όσοi από εσάς λάβε­τε ένα τέτοιου είδους μήνυ­μα (για 1 giga δώρο) μην το πιστέ­ψε­τε. Οι ειδι­κοί προει­δο­ποιούν ότι τέτοιου είδους μηνύ­μα­τα μέσω της δημο­φι­λούς εφαρ­μο­γής WhatssApp έχει σκο­πό να σας χρε­ώ­σει και όχι να σας δώσει το δώρο που σας υπό­σχε­ται.

Σε περί­πτω­ση πάντως που κάνε­τε απο­δο­χή στο μήνυ­μα και κλά­νε­τε κλικ στον σύν­δε­σμο – όπως ανα­φέ­ρει η Sun – θα οδη­γεί­ται σε μια ιστο­σε­λί­δα που σας προ­σκα­λεί να απα­ντή­σε­τε σε μια σει­ρά ερω­τή­σε­ων με τη μορ­φή έρευ­νας. Όταν ολο­κλη­ρώ­σε­τε με τις απα­ντή­σεις τότε θα σας ζητη­θεί να απο­δε­χτεί­τε και την χρέ­ω­ση για τις υπη­ρε­σί­ες που σας παρέ­χο­νται.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

WHATSAPPΑΠΑΤΗ
Comments (0)
Add Comment