Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης Σταύρος Τσιώλης

Με ανακοίνωση της οικογένειάς του στη σελίδα του στο Facebook έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση

Έφυ­γε από τη ζωή σήμε­ρα λίγο μετά τις 06.00 το πρωί ο γνω­στός σκη­νο­θέ­της Σταύ­ρος Τσιώ­λης σε ηλι­κία 82 ετών.

Με ανα­κοί­νω­ση της οικο­γέ­νειάς του στη σελί­δα του στο Facebook έγι­νε γνω­στή η δυσά­ρε­στη είδη­ση του θανά­του ενός από τους πιο αγα­πη­μέ­νους σκη­νο­θέ­τες του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου

«Σήμε­ρα Τρί­τη 23 Ιου­λί­ου, στις 6.10 το πρωί ο αγα­πη­μέ­νος μας πατέ­ρας φίλος και αδελ­φός Σταύ­ρος Τσιώ­λης ταξί­δε­ψε στους ουρα­νούς, πέτα­ξε προς έναν άλλο πολύ­χρω­μο γαλα­ξία, ένα καλύ­τε­ρο κόσμο όπου οι ψυχές χαί­ρο­νται το λίκνι­σμα των αστε­ριών και δεν κάνουν τίπο­τα άλλο παρά να προ­σεύ­χο­νται για όλους και όλα τα μικρά και ταπει­νά πράγ­μα­τα που αγά­πη­σαν σ΄αυτή τη ζωή… μόνο λύπη γι όλα αυτά που μας χώρι­σαν και άγια τύχη γι όλα αυτά που ένω­σαν» ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά στην ανάρ­τη­ση.

Ποιος ήταν ο σκηνοθέτης Σταύρος Τσιώλης

Ο Σταύ­ρος Τσιώ­λης σπού­δα­σε κινη­μα­το­γρά­φο στη Σχο­λή Κινη­μα­το­γρά­φου Τηλε­ό­ρα­σης Λ. Σταυ­ρά­κου στην Αθή­να και από το 1958 δού­λε­ψε ως βοη­θός σκη­νο­θέ­τη σε 54 ται­νί­ες, πολ­λές από τις οποί­ες της Φίνος Φιλμ.
Η πρώ­τη δική του ται­νία, η οποία βασί­στη­κε και σε δικό του σενά­ριο ήταν Ο μικρός δρα­πέ­της για τη Φίνος Φιλμ το 1968. Το 1970 έκα­νε διε­θνή επι­τυ­χία με την ται­νία Κατά­χρη­σις Εξου­σί­ας. Κατό­πιν εγκα­τέ­λει­ψε τον κινη­μα­το­γρά­φο για μια δεκα­πε­ντα­ε­τία και επα­νήλ­θε το 1985 με ται­νί­ες που έκα­ναν ιδιαί­τε­ρη επι­τυ­χία.

Η ται­νία του Μια Τόσο Μακρι­νή Απου­σία απέ­σπα­σε έξι πρώ­τα βρα­βεία στο φεστι­βάλ της Θεσ­σα­λο­νί­κης 1985 ενώ οι Ακα­τα­νί­κη­τοι Ερα­στές το 1988 παί­χτη­κε στο Μου­σείο Μοντέρ­νας Τέχνης της Νέας Υόρ­κης.

Οι ται­νί­ες του έχουν ένα ιδιαί­τε­ρα προ­σω­πι­κό στυλ καθώς βασί­ζο­νται στο λεπτό χιού­μορ, τους αυτο­σχε­δια­στι­κούς δια­λό­γους και τη χρή­ση, πολ­λές φορές, ερα­σι­τε­χνών ηθο­ποιών. Ένα επα­να­λαμ­βα­νό­με­νο μοτί­βο στα σενά­ριά του απο­τε­λεί η περι­πλά­νη­ση, αρκε­τές φορές στον τόπο κατα­γω­γής του, την Αρκα­δία. Σε πολ­λές ται­νί­ες του χρη­σι­μο­ποί­η­σε ως πρω­τα­γω­νι­στή τον Αργύ­ρη Μπα­κιρ­τζή.

Ο Σταύ­ρος Τσιώ­λης έχει γρά­ψει στί­χους για τρα­γού­δια των ται­νιών του αλλά για τρα­γου­δι­στές της λαϊ­κής μου­σι­κής (Μαριώ, Πίτσα Παπα­δο­πού­λου, Αντώ­νης Ρέμος).

 

Πηγή www.newsbeast.gr

ΘΑΝΑΤΟΣΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
Comments (0)
Add Comment