Πέθανε η υψίφωνος Βαρβάρα Γκαβάκου

Ήταν μια από τις από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία διέπρεψε σε κορυφαίους πρωταγωνιστικούς ρόλους στις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80.

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή η υψί­φω­νος Βαρ­βά­ρα Γκα­βά­κου-Ψαρο­πού­λου, μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες καλ­λι­τέ­χνι­δες της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, η οποία διέ­πρε­ψε σε κορυ­φαί­ους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους στις δεκα­ε­τί­ες του ΄70 και του ΄80.

Η διοί­κη­ση και το προ­σω­πι­κό της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής εκφρά­ζουν τη λύπη τους για το θάνα­τό της.

Η Βαρ­βά­ρα Γκα­βά­κου-Ψαρο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στη Θάσο. Ξεκί­νη­σε μου­σι­κές σπου­δές στο Ωδείο Καβά­λας, ενώ απο­φοί­τη­σε από το Ελλη­νι­κό Ωδείο της Αθή­νας. Συνέ­χι­σε σπου­δές στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Μου­σι­κής και Χορού της Κολω­νί­ας, ενώ εμφα­νί­στη­κε σε διά­φο­ρα γερ­μα­νι­κά θέα­τρα (Κολω­νία, Βού­περ­ταλ, Καρλσ­ρούη, Έσσεν, Φραν­κφούρ­τη κ.ά.), ερμη­νεύ­ο­ντας σημα­ντι­κούς πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους σε έργα όπως Τρα­βιά­τα [La traviata], Μπο­έμ [La bohème], Σιμόν Μποκ­κα­νέ­γκρα [Simon Boccanegra], Έτσι κάνουν όλες [Cosi fan tutte], Ντά­μα πίκα, Κάρ­μεν [Carmen], Ορφέ­ας και Ευρυ­δί­κη [Orfeo ed Euridice], Ντον Τζο­βάν­νι [Don Giovanni].

Στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1970 επέ­στρε­ψε στην Ελλά­δα, ενώ μετά από εξε­τά­σεις προ­σλή­φθη­κε μόνι­μο στέ­λε­χος της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, όπου συμ­με­τεί­χε ως πρω­τα­γω­νί­στρια σε πολυά­ριθ­μα έργα. Μετα­ξύ άλλων: Μαντά­μα Μπατ­τερ­φλάι [Madama Butterfly], Άννα Μπο­λέ­να [Anna Bolena], Οθέλ­λος [Otello], Φλό­ρα Μιρά­μπι­λις του Σαμά­ρα, Ο τρο­βα­δού­ρος [Il trovatore], Φάουστ [Faust], Καβαλ­λε­ρία ρου­στι­κά­να [Cavalleria rusticana] κ.ά.

Δια­κε­κρι­μέ­νη μονω­δός, συμ­με­τεί­χε συστη­μα­τι­κά σε συναυ­λί­ες, ενώ ασχο­λή­θη­κε για πολ­λά χρό­νια και με τη διδα­σκα­λία. Αρκε­τοί μαθη­τές της ακο­λού­θη­σαν σολι­στι­κή στα­διο­δρο­μία.

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρ­τη 7 Αυγού­στου στις 11:00 στο Νεκρο­τα­φείο Ηλιού­πο­λης.

 

Πηγή www.news247.gr

ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΑΒΑΚΟΥ
Comments (0)
Add Comment