Οι Pet Shop Boys το καλοκαίρι στην Αθήνα

Το συγκρότημα θρύλος, οι Pet Shop Boys, θα εμφανιστούν το καλοκαίρι στην Αθήνα.

Το Release Athens 2020 υπο­δέ­χε­ται τους Pet Shop Boys, την Τετάρ­τη 1η Ιου­λί­ου στην Πλα­τεία Νερού.
Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επι­τυ­χη­μέ­νο ντου­έ­το στην ιστο­ρία της Βρε­τα­νι­κής σκη­νής, έρχο­νται στην Αθή­να με το εντυ­πω­σια­κό Dreamworld: The Greatest Hits Live show τους, γεμά­το από τις μεγα­λύ­τε­ρες επι­τυ­χί­ες της σπου­δαί­ας καριέ­ρας τους.

Pet Shop Boys, το συγκρό­τη­μα των επι­τυ­χιών

Από την ημέ­ρα που υπέ­γρα­ψαν στην Parlophone Records, οι Pet Shop Boys ξεκί­νη­σαν να γρά­φουν ιστο­ρία στο χώρο της pop μου­σι­κής.

Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επι­τυ­χη­μέ­νο ντου­έ­το στην ιστο­ρία της Βρε­τα­νι­κής σκη­νής, έρχο­νται στην Αθή­να 1η Ιου­λί­ου, η προ­πώ­λη­ση των εισι­τη­ρί­ων αρχί­ζει την Πέμ­πτη 20 Φεβρουα­ρί­ου

 

Οι αριθ­μοί ζαλί­ζουν: 42 Top-30 singles, 22 Top-10 hits, 4 no 1, 14 Top-10 albums (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του εξαι­ρε­τι­κού Hotspot που κυκλο­φό­ρη­σε στις 24 Ιανουα­ρί­ου) στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο και αντί­στοι­χη, αν όχι ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη, επι­τυ­χία σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο.

It’s A Sin, West End Girls, Heart, Go West, Always On My Mind, Love Comes Quickly, Domino Dancing, What Have I Done To Deserve This, Suburbia, Being Boring, Can You Forgive Her, Left To My Own Devices, Se A Vida E (That’s The Way Life Is) είναι μόνο μερι­κά από τα υπέ­ρο­χα τρα­γού­δια που μας έχουν χαρί­σει όλα αυτά τα χρό­νια.

Με τα live shows τους μέσα στις τελευ­ταί­ες τρεις δεκα­ε­τί­ες έχουν δημιουρ­γή­σει το δικό τους αυθε­ντι­κό στυλ μου­σι­κής παρά­στα­σης, σε συνερ­γα­σία με σκη­νο­θέ­τες, σχε­δια­στές και καλ­λι­τέ­χνες όπως oι Derek Jarman, David Alden & David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood και Es Devlin. Τον Ιού­λιο του 2016, παρου­σί­α­σαν επί ένα τετρα­ή­με­ρο το Inner Sanctum στο Royal Opera House του Λον­δί­νου, ανα­γκά­ζο­ντας τον Independent να γρά­ψει πως «η καριέ­ρα τους συνε­χώς απο­δει­κνύ­ει ότι η pop μου­σι­κή και η υψη­λή τέχνη όχι μόνο μπο­ρούν να συνυ­πάρ­ξουν αλλά και να ξεπε­ρά­σουν κάποιες υπο­τι­θέ­με­νες ανώ­τε­ρες μορ­φές μου­σι­κής».

Στο ενερ­γη­τι­κό τους έχουν πάνω από 700 shows σε 63 χώρες, μπρο­στά σε εκα­τομ­μύ­ρια θεα­τές. Έχουν υπάρ­ξει headliners στα μεγα­λύ­τε­ρα φεστι­βάλ της τελευ­ταί­ας δεκα­ε­τί­ας, όπως τα Roskilde, Primavera Sound Barcelona, Corona Capital, Latitude, Sonar Barcelona, Electric Picnic, Vivid, Way Out West, Bestival και πολ­λά ακό­μα, με απο­κο­ρύ­φω­μα τις επι­κές εμφα­νί­σεις τους στα Glastonbury, Coachella, Rock in Rio και Summer Sonic. Το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι, 1.600.000 τηλε­θε­α­τές παρα­κο­λού­θη­σαν την εμφά­νι­σή τους στο Live in Hyde Park του BBC, αριθ­μός που απο­τε­λεί ρεκόρ.

Pet Shop Boys και σημα­ντι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες

Το 2001, έγρα­ψαν το musical Closer To Heaven, μαζί με τον θεα­τρι­κό συγ­γρα­φέα Jonathan Harvey, ενώ το 2004 παρου­σί­α­σαν ζωντα­νά το soundtrack που έγρα­ψαν για την κλα­σι­κή ται­νία «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν», μαζί με την Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της Δρέσ­δης, στην Πλα­τεία Trafalgar.
Το 2011, συνέ­θε­σαν ένα μπα­λέ­το με τίτλο The Most Incredible Thing, βασι­σμέ­νο στο ομώ­νυ­μο έργο του Hans Christian Andersen.
To 2012, οι Pet Shop Boys συμ­με­τεί­χαν στην Τελε­τή Λήξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Λον­δί­νου, μπρο­στά σε ένα παγκό­σμιο τηλε­ο­πτι­κό κοι­νό. Δύο χρό­νια αργό­τε­ρα, οι Tennant και Lowe, σε συνερ­γα­σία με τον Andrew Hodges, βιο­γρά­φο του Alan Turing, παρου­σί­α­σαν την πρε­μιέ­ρα του A Man From The Future στο Royal Albert Hall, μαζί με την BBC Concert Orchestra και την ηθο­ποιό Juliet Stevenson στην αφή­γη­ση.
Το 2000, παρέ­λα­βαν το Ivor Novello Award για την προ­σφο­ρά τους στη Βρε­τα­νι­κή Μου­σι­κή και το 2009 το Brit Award για τη συνο­λι­κή συνει­σφο­ρά τους στην παγκό­σμια σκη­νή.

Ως συν­θέ­τες, παρα­γω­γοί και remixers, οι Tennant και Lowe έχουν συνερ­γα­στεί, κάνει remix και συν­θέ­σει μου­σι­κή για μία ευρεία γκά­μα μεγά­λων ονο­μά­των όπως οι Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers και Girls Aloud.

Στις 24 Ιανουα­ρί­ου, οι Pet Shop Boys κυκλο­φό­ρη­σαν το 14ο studio album τους, Hotspot, το οποίο έγι­νε δεκτό με ενθου­σια­σμό από κοι­νό και κρι­τι­κούς, με τα Dreamland (με τους Years & Years), Burning The Heather (με τον Berand Butler των Suede) και Monkey Business να ξεχω­ρί­ζουν και να γνω­ρί­ζουν ήδη μεγά­λη επι­τυ­χία.

Την Πέμ­πτη ξεκι­νά­ει η προ­πώ­λη­ση για τους Pet Shop Boys

Η προ­πώ­λη­ση ξεκι­νά­ει την Πέμ­πτη 20 Φεβρουα­ρί­ου, στις 11:00, προς 40 ευρώ και για συγκε­κρι­μέ­νο αριθ­μό εισι­τη­ρί­ων. Οι επό­με­νες φάσεις της προ­πώ­λη­σης θα ανα­κοι­νω­θούν στην πορεία. Επί­σης, δια­τί­θε­νται περιο­ρι­σμέ­να VIP εισι­τή­ρια, με πρώ­τη τιμή τα 100 ευρώ. Στη συγκε­κρι­μέ­νη κατη­γο­ρία περι­λαμ­βά­νο­νται οι εξής προ­νο­μια­κές παρο­χές: Ξεχω­ρι­στή υπε­ρυ­ψω­μέ­νη περιο­χή δια­μορ­φω­μέ­νη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προ­τε­ραιό­τη­τα πρό­σβα­σης στον χώρο, ιδιω­τι­κό parking, ξεχω­ρι­στές τουα­λέ­τες

Οι Pet Shop Boys στο «πρά­σι­νο» φεστι­βάλ της Αθή­νας

Το 2020, το Release Athens στέλ­νει σε όλους τους φίλους της μου­σι­κής το μήνυ­μα «Release The Earth From Plastic». Σε όλες τις ημέ­ρες του φεστι­βάλ και όπου αυτό είναι δυνα­τό θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν βιο­δια­σπώ­με­να / ανα­κυ­κλού­με­να υλι­κά και εναλ­λα­κτι­κές πηγές ενέρ­γειας.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

PET SHOP BOYSRELEASE ATHENSΑΘΗΝΑΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
Comments (0)
Add Comment